Фахові періодичні видання

Державне управління

 1. Актуальні питання в сучасній науці http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/issue/archive
 2. Актуальні проблеми державного управління http://www.oridu.odessa.ua/?fil=9/new_options/000
 3. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія «Публічне управління та адміністрування» http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/archive
 4. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Управління та адміністрування») http://umo.edu.ua/upravlinnja-ta-administruvannja-vipuski
 5. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування
  http://pa.stateandregions.zp.ua/potochnij-vipusk
 6. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління http://journals.maup.com.ua/index.php/political/issue/archive
 7. Наукові інновації та передові технології. Серія: державне управління  http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/archive
 8. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування https://reicst.com.ua/pmtl/issue/archive
 9. Публічна політика та бухгалтерський облік http://ppa.ztu.edu.ua/issue/archive
 10. Публічне управління та митне адміністрування http://www.customs-admin.umsf.in.ua/arkhiv-nomeriv
 11. Публічне управління і адміністрування в Україні http://www.pag-journal.iei.od.ua/archive

Військові науки

 1. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech
 2. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps
 3. Проблеми надзвичайних ситуацій http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab5f0
 4. Системи обробки інформації https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi
 5. Системи озброєння і військова техніка https://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soivt

Економіка

 1. Європейський вектор економічного розвитку https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/
 2. Інноваційна економіка http://inneco.org/index.php/innecoua/issue/archive
 3. Інтелект XXI http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/archive
 4. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка https://amtp.org.ua/index.php/journal2/issue/archive
 5. Актуальні проблеми економіки https://eco-science.net/downloads/
 6. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/issue/view/288
 7. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archive
 8. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносин http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/issue/archive
 9. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/archive
 10. Вісник економіки http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/issue/archive
 11. Демографія та соціальна економіка https://dse.org.ua/nomera.html
 12. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/231
 13. Інвестиції: практика та досвід http://www.investplan.com.ua/?op=7
 14. Економіка України http://economyukr.org.ua/
 15. Економіка природокористування і сталий розвиток  http://ecops.kiev.ua/arhiv.html
 16. Економіка та суспільство https://www.economyandsociety.in.ua/
 17. Економіка та управління АПК https://econommeneg.btsau.edu.ua/uk/arhiv-vs
 18. Економіка харчової промисловості https://fie.ontu.edu.ua/uk/site/archives
 19. Економіка і організація управління https://jeou.donnu.edu.ua/index
 20. Економіка і прогнозування http://eip.org.ua/
 21. Економіка і регіон https://eir.nupp.edu.ua/
 22. Економіка і управління http://www.assoc.e-u.in.ua/vidavnicha-diyalnist/zhurnal/
 23. Економіка і управління бізнесом http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/issue/archive
 24. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики http://efm.vsau.org/
 25. Економіка. Екологія. Соціум https://ees-journal.com/index.php/journal
 26. Економіка. Фінанси. Право http://efp.in.ua/en
 27. Економічна теорія http://etet.org.ua/
 28. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/about
 29. Економічні інновації https://ei-journal.com/index.php/journal
 30. Журнал стратегічних економічних досліджень https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua
 31. Журнал європейської економіки http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee
 32. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку https://science.lpnu.ua/uk/smeu
 33. Моделювання та інформаційні системи в економіці https://kneu.edu.ua/ua/University_en/periodic/zb_mise/
 34. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти http://international-relations.knukim.edu.ua/
 35. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології https://man.org.ua/nv/index.php/about
 36. Науковий погляд: економіка та управління http://scientificview.umsf.in.ua/
 37. Наукові інновації та передові технології  http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/index
 38. Нобелівський вісник https://econforum.duan.edu.ua/index.php/uk/
 39. Облік і фінанси https://afj.org.ua/
 40. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління https://reicst.com.ua/pmt
 41. Публічна політика та бухгалтерський облік http://ppa.ztu.edu.ua/
 42. Підприємництво та інновації http://www.ei-journal.in.ua/
 43. Підприємництво і торгівля http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi
 44. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu
 45. Світ фінансів http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf
 46. Східна Європа: економіка, бізнес та управління http://www.easterneurope-ebm.in.ua/
 47. Український журнал прикладної економіки та техніки http://ujae.org.ua/en/home/
 48. Управління змінами та інновації http://cmi.politehnica.zp.ua/
 49. Фінанси України https://finukr.org.ua/
 50. Цифрова економіка та економічна безпека http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/index
 51. Часопис економічних реформ http://nti.khai.edu/ojs/index.php/cher/index
 52. Формування ринкових відносин в Україні http://dndiime.org.ua/page/izdanie
 53. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки https://web.znu.edu.ua/herald/pages/1767.ukr.html

Історичні науки

 1. Історико-політичні проблеми сучасного світу http://www.interrel.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07journals
 2. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, серія «Історичні науки» https://tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu/
 3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія https://visnyk.history.knu.ua/
 4. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Історія» https://periodicals.karazin.ua/history
 5. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/index
 6. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки  http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FM
 7. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (серія: Історичні науки) http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/index
 8. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія https://hj.chnu.edu.ua/index.php/hj
 9. Наукові записки НАУКМА. Історичні науки http://nrph.ukma.edu.ua/
 10. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» https://histj.oa.edu.ua/about
 11. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote
 12. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://np.nbuv.gov.ua/
 13. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (Серія «Історія") http://phh.dspu.edu.ua/about
 14. Проблеми історії Голокосту: український вимір http://www.hsuf-journal.com.ua/index.php/hsuf/home
 15. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/
 16. Українознавчий альманах http://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/index
 17. Чорноморська минувшина: Записки відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України http://chm.onu.edu.ua/

Культурологія

 1. Культура України (серія: культурологія, мистецтвознавство) http://ku-khsac.in.ua/
 2. Культура і мистецтво у сучасному світі http://culture-art-knukim.pp.ua/
 3. Народна творчість та етнологія https://nte.etnolog.org.ua/
 4. Питання культурології http://issues-culture-knukim.pp.ua/

Педагогіка

 1. Імідж сучасного педагога http://isp.poippo.pl.ua /
 2. Інноваційна педагогіка http://www.innovpedagogy.od.ua/
 3. Іноземні мови http://fl.knlu.edu.ua/
 4. Інформаційні технології в освіті http://ite.kspu.edu/index.php/ite
 5. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка https://amtp.org.ua/index.php/journal
 6. Вища освіта України https://wou.npu.edu.ua/index.php/en/
 7. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (Серія «Освітні, педагогічні науки) https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu
 8. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Педагогічні науки») http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski
 9. Естетика і етика педагогічної дії http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-of-pedagogical-action/
 10. Естетика і етика педагогічної дії http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-of-pedagogical-action/

Психологія

 1. Імідж сучасного педагога http://isp.poippo.pl.ua/
 2. Журнал сучасної психології http://nfv.ukrintei.ua/view/6357f1e7c4ec0b4fd50d2222
 3. Наукові перспективи http://perspectives.pp.ua/index.php/np/ab
 4. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology
 5. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal
 6. Організаційна психологія. Економічна психологія http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep
 7. Проблеми гуманітарних наук. Психологія http://phsps.dspu.edu.ua/
 8. Психологічне консультування і психотерапія https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/
 9. Психологічний часопис https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/about
 10. Психологічні перспективи http://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects

 

Бібліотечна справа

 1. Бібліотечний вісник http://bv.nbuv.gov.ua/
 2. Вісник Книжкової палати http://www.ukrbook.net/visnyk.htm

 

Соціогуманітарні предмети

 1. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. http://visnyk-psp.kpi.ua/
 2. Гуманітарні візії https://vlp.com.ua/taxonomy/term/3373
 3. Політологічний вісник http://zpv.knu.ua/index.php/pb
 4. Філософія та політологія в контексті сучасної культури https://fip.dp.ua/index.php/FIP

 

Математика та інформатика

 1. Буковинський математичний журнал https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/index
 2. Відбір і обробка інформації http://vidbir.ipm.lviv.ua/
 3. Дослідження в математиці і механіці http://rmm-journal.onu.edu.ua/
 4. Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/ami
 5. Доповіді Національної академії наук України http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk
 6. Дослідження в математиці і механіці http://rmm-journal.onu.edu.ua/
 7. Електротехнічні та комп’ютерні системи http://195.22.133.17/ua
 8. Журнал обчислювальної та прикладної математики https://jnam.knu.ua/index.php/jnam
 9. Журнал фізики та електроніки http://visnyk.dsu.dp.ua/contents.html
 10. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки http://mcm-math.kpnu.edu.ua/
 11. Наукові вісті КПІ http://bulletin.kpi.ua/
 12. Питання прикладної математики і математичного моделювання
  https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm
 13. Теоретична та прикладна кібербезпека http://tacs.ipt.kpi.ua/issue/archive
 14. Штучний інтелект http://jai.in.ua/index.php
 15. Доповіді Національної академії наук України http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk

 

Фізичне виховання та спорт

 1. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/
 2. Теорія і методика фізичного виховання і спорту http://nfv.ukrintei.ua/view/5d52c0f7e9c40f64d9531
 3. Український журнал медицини, біології та спорту https://jmbs.com.ua/
 4. Фізичне виховання та спорт https://web.znu.edu.ua/herald/pages/1770.ukr.html
 5. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) https://spppc.com.ua/index.php/journal

 

Філологічні науки

 1. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/abou
 2. Записки з українського мовознавства http://zum.onu.edu.ua/index.php/main
 3. Культура слова https://ks.iul-nasu.org.ua/pro-zhurnal.html
 4. Лінгвістика http://ling.luguniv.edu.ua/index.php/ling
 5. Мова http://mova.onu.edu.ua/

 

Філософія

 1. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos
 2. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/index
 3. Наукове пізнання: методологія та технологія http://np.pdpu.od.ua/
 4. Філософська думка https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd
 5. Філософія освіти https://philosopheducation.com/index.php/philed

 

Право

 1. Інформація і право http://ippi.org.ua/naukovii-fakhovii-zhurnal-%E2%80%9Cinformatsiya-i-pravo%E2%80%9D
 2. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/apiclu/index
 3. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції http://apnl.dnu.in.ua/
 4. Актуальні проблеми держави і права http://www.apdp.in.ua/
 5. Актуальні проблеми міжнародних відносин http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e178474
 6. Актуальні проблеми правознавства http://app.wunu.edu.ua/
 7. Альманах права http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1c2
 8. Аналітично-порівняльне правознавство http://app-journal.in.ua/zasnovniki
 9. Архів кримінології та судових наук https://archive-criminology.com.ua/index.php/journal/index
 10. Вісник Асоціації кримінального права України http://vakp.nlu.edu.ua/
 11. Вісник пенітенціарної асоціації України https://visnykpau.com/index.php/journal
 12. Державне будівництво та місцеве самоврядування https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1227
 13. Екологічне право http://www.ecolaw.idpnan.kyiv.ua/
 14. Знання європейського права http://jes.nuoua.od.ua/
 15. Київський часопис права http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava
 16. Конституційно-правові академічні студії http://konstlegalstudies.com.ua/
 17. Криміналістика і судова експертиза http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab41a
 18. Наукові записки. Серія: Правоhttps://www.cuspu.edu.ua/ua/naukovi-chasopysy-pravo
 19. Криміналістичний вісник https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk
 20. Наукові перспективи http://perspectives.pp.ua/index.php/np/about
Показати # 
# Веб-Посилання Хіти
1   Link   Державне управління
40