НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

 

УКРАЇНИ


ЩИРО ВІТАЄ СВОЇХ КОРИСТУВАЧІВ


 

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаємо!

Жити в радості й любові від душі бажаємо!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!


золотая линеечка

 

Квітень 2015

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Васильців Т.Г. Економіка малого підприємництва: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міщенко; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. – К.: Знання. 2013. – 446 с.


У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства.


Зміст

Розділ 1. Економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств

Розділ 2. Економічне середовище діяльності малого підприємства

Розділ 3. Гарантування економічної безпеки функціонування малих підприємств

Глосарій

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. – 815 с.


У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу за переліком тем відповідно Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме:теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу.


Зміст

Передмова

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Тема 3. Аналіз майна підприємства

Тема 4. Аналіз оборотних активів

Тема5. Аналіз джерел формування капіталу  підприємств

Тема 6. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Тема. 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Тема 13. Комплекс оцінювання фінансового стану підприємств

Цивільне право України: особлива частина: підручн. / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеци. – К.: Знання, 2013. – 751 с.


У підручнику «Цивільне право України: Особлива частина» розглянуто окремі види договірних та не договірних зобовязань, спадкове право.


Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія / В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер,2013. – 320 с.


У монографії на основі аналізу чинного цивільного  законодавства, матеріалів судової практики і доктринальних положень науки цивільного права з’ясовуються поняття і правова сутність строків і термінів у цивільному праві, дана їх класифікація, аналізуються місце і роль часових категорій в окремих інститутах цивільного права.


Зміст

Розділ 1. Поняття і правова сутність строків і термінів у цивільному праві

Розділ 2. Види строків (термінів) у цивільному праві

Розділ 3. Строки (терміни) в інститутах права власності та інших речових прав

Розділ 4. Строки (терміни) в інститутах інтелектуальної власності

Розділ 5. Строки (терміни) в договірних зобовязаннях

Розділ 6. Строки (терміни) в недоговірних зобовязаннях

Розділ 7. Строки в корпоративних правовідносинах

Розділ 8. Строки (терміни) у спадковому праві

Розділ 9. Правові наслідки недотримання строків і термінів (прострочення) у цивільному праві

Висновки

Мала енциклопедія кримінального права /За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. – К.: Кондор, 2012. – 284 с.


Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовується у Загальній частині  Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.

Мала енциклопедія приватного права / За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького . – К.: Кондор, 2011. – 362 с.


У виданні розкриваються основні поняття та категорії приватного права, яке має більш як двохтисячну історію.

Міжнародні системи та глобальний розвиток: підручн. /В.А.Манжола, О.А. Коппель, М.Г. Капітоненко; за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манджоли. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 526 с.


Пропоноване видання – підручник нового покоління, у якому на основі досягнень сучасної науки викладено основні положення нормативної навчальної дисципліни  «Міжнародні системи та глобальний розвиток»


Зміст

Частина 1. Міжнародні системи

Частина 2. Глобальний розвиток


Пхиденко С.С. З історії формування логіки в Індії: Доба Старожитності та Середньовіччя: навч. посіб. – Луцьк: Волин. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 444 с.


У навчальному посібнику висвітлено історію становлення та розвитку логічних учень у Стародавній і Середньовічній Індії. На основі принципу поєднання  історичного й логічним методом порівняльного аналізу схарактеризовано основні етапи формування , зміст ідей і вчень філософських шкіл та течій в Індії, у яких уперше сформовано знання про форми, правила й закони логічного мислення.


Зміст

Передмова

1. Особливості формувань логічних знань в Індії

2. Ньяя:учення про логічне мислення

3. Логіка та гносеологія санкхї

4. Особливості раціональної логіки веданти

5. Релятивизм (сьядвада) логічного вчення Джайнізму

ПісляПіслямова

Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. – 319 с.


Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу.


Зміст

Передмова

Розділ 1. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

Розділ 2. Тенденції розвитку екологічного маркетингу

Розділ 3. Типи споживачів в екологічному маркетингу

Розділ 4. Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами

Розділ 5. Обгрунтування напрямів розвитку ринку екологічних товарів

Розділ 6. Роль держави у розвитку екологічного маркетингу

Лихолат С.М., Гапій І.Б. Етика бізнесу: навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – Знання, 2013.

 

Мета навчального посібника «Етика бізнесу» формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення  та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом .

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Етика – підгрунтя сучасного бізнесу

Розділ 2. Розвиток етики бізнесу

Розділ 3. Бізнес – етика та етикет: сутність, правила

Розділ 4. Бізнес – етика організації, фірми

Розділ 5. Основні концепції в етиці бізнесу

Розділ 6. Стиль і манери бізнесмена

Розділ 7. Культура поведінки  поза службою

Розділ 8. Етичні норми ділового спілкування

Розділ 9. Етика та етикет ділової суперечки

Розділ 10. Невербальні засоби спілкування  та діловий етикет

Розділ 11. Культура публічного виступу

Розділ 12. Корпоративна культура

Розділ 13. Адміністративна етика

Розділ 14.Етика рекламної діяльності

Розділ 15. Етика та етикет у міжнародних ділових стасунках.

 

ЕЛЕКТРОННІ КНИЖКИ

 

(РІДЕРИ)


У НАУКОВІЙ

 

БІБЛІОТЕЦІ:


НЕ ПРОСТО

 

РЕАЛЬНІСТЬ,

 

А ВИМОГА ЧАСУ

26 березня 2015 року представники Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України відвідали семінар для членів УБА на тему «Електронна книга: можливості, про які Ви ще не знаєте»., організований Українською бібліотечною асоціацією спільно з Гете-Інститутом в Україні.

Проводила заняття тренер Юлія Задеряка, PR директор компанії PocketBook, яка донесла до усіх присутніх основні параметри електронних книжок, особливості використання пристроїв для читання PocketBook, досвід використання електронних читанок у бібліотеках Європи, перспективи використання електронних читанок у бібліотеках України.

 

Крім отримання корисної інформації, яку надала тренер, учасники семінару мали змогу використати отримані знання на практиці та отримати цінні подарунки від представників компанії PocketBook.

Сподіваємось, що подальша тісна співпраця бібліотекарів та компанії PocketBook дасть позитивні результати у використанні електронних читанок та електронного контенту у нашій бібліотеці!

 

золотая линеечка

 

ЗУСТРІНЬ ВЕСНУ З НАМИ!!!

Святкові промені сонечка на книжкових полицях та тепла весняна атмосфера

чекають Тебе, наш КОРИСТУВАЧУ,

у читальних залах та на абонементах

Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України

У Науковій бібліотеці університету склалася добра традиція


організовувати святкові зустрічі у компанії творчих людей.


Так і світле весняне свято 8 Березня бібліотекарі зустріли в обіймах поезії надзвичайно


цікавої творчої особистості


Світлани Миколаївни Романчук, кандидата філологічних наук, доцента.


У рамках презентації її збірки поезій «На долонях життя» працівники бібліотеки та


гості мали змогу відчути силу СЛОВА, МУЗИКИ, ЖІНОЧУ чарівність та


життєдайний подих ВЕСНИ.

 

золотая линеечка

 

Шановні користувачі! До Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Місцеве самоврядування в Україні: історичні традиції та сучасна практика», пропонуємо переглянути віртуальну виставку видань з державного управління, державного будівництва та місцевого самоврядування.

Конституція України:(відповідає офіц.текстові). – Київ: ЦУЛ, 2014. – 60 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-240-2

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Офіційне видання. – Київ: Парламентське видавництво, 1997. – 99 с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-04-8

Законодавство України про місцеве самоврядування:збірник офіц. текстів законів.; cтаном на 1 квітня 2011 р.– Київ:ЦУЛ, 2011.– 208 с.– (Закони України).– ISBN 978-611-01-0170-7

Станом на 1 квітня 2011 р.

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про асоціації органів місцевого самоврядування»: чинне законод. зі змінами та допов. станом на 23 січня 2013 р.(офіц. текст). – Київ: Видав. ПАЛИВОДА, 2013. – 88 c. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-151-0

Станом на 23 січня 2013 року

Годованець В.Ф.

Конституційне право України:навч. посіб. / В.Ф.Годованець, А.С. Головін. – Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 c. – ISBN 978-617-02-0066-2

Станом на 11 квітня 2011 року розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України.

Майданник О.О.(Олена Олексіївна)

Конституційне право України:навч. посіб. – Київ: Алерта, 2011. – 380 с. – ISBN 978-617-566-033-1

Муніципальне право України:Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. – ISBN 966-667-191-3


Малиновський В.Я.

Державне управління: навч. посіб. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ: Атіка, 2009. – 608 с. – ISBN 978-966-326-348-9

Посібник подає основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки – історія та теорія державного управління – розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності.


Державне управління: навч. посібник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник.– Київ: Знання, 2004. – 342 с. – (Вища освіта ХХІ ст.). – ISBN 966-8148-56-8

Посібник зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Розглядаються основи теорії державного управліня, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.

Цвєтков В.В.

Державне управління і політика:Монографія / В.В.Цвєтков, В.М.Селіванов, О.В.Скрипнюк. – Київ: «Абрис», 2006. – 312 с. – ISBN 966-531-170-4

Визначені такі визначальні складові і чинники суспільного розвитку, як право, політика, демократія й управління.

Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенська. – Київ: КНЕУ, 2005. – 480 с. – ISBN 966-574-806-8

Подано тлумачення близько 1300 понять і термінів державного управління та державної служби, що охоплюють відомості з майже 23 тем професійного навчання фахівців для органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, їх практичної діяльності та особистого самовдосконалення, актуальних напрямів напрямів наукових досліджень.


Лазор О.Д.

Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – Київ: Дакор, 2007. – 312 с. – ISBN 966-8379-21-7

Зміст викладеного матеріалу представлений двома модулями, що складаються із тем, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інструкцій різних рівнів, їх повноваженнята взаємозв'язки; функціонування інституту публічної служби в Україні.


Прієшкіна О.В.

Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник. – Київ: Кондор, 2008. – 336 с. – ISBN 966-7982-66-1

У посібнику на основі сучасного законодавства аналізуються питання конституційно-правового регулювання демократії, безпосередньої демократії та її форм у місцевому самоврядуванні.


Круш П. В.

Муніципальне управління: Навч. пос. / П.В. Круш, О.О. Кожемяченко. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 168 с. – ISBN 966-364-329-329-329-3

Висвітлено політичні, правові та економічні аспекти створення й функціонування системи місцевого самоврядування в України.


Колодій А. М.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 2-ге видання, перероблене і доповнене / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – ISBN 966-667-211-1

Розглянуто поняття і загальну характеристику державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, порядок утворення і функціонування Верховної Ради України, Рахункової плати Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.


Рубцов В.П.

Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. для дист. Навчання / В.П. Рубцов, С.В. Фіалко; За наук. ред. О.С. Ігнатенка.– Київ: Університет «Україна», 2005. – 250 с. – ISBN 966-7979-92-Х

Системно викладено всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становленя, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, ораганів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності: Монографія / І.П. Голосніченко, О.О. Кравчук, М.Ф. Стахурський. – Київ:Г.А.М., 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8618-24-6

Досліджуються питання управління у сфері місцевого самоврядування та повноваження його органів у механізмі правового регулювання.

Регіонально-адміністративний менеджмент: навч.посіб. / Під. ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – Київ: Вид. дім «Професіонал», 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-364-983-2

В посібнику дається аналіз економічних, політичних, соціальних, сціально-культурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку; управління фінансовими, природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів атикризового регіонально-адміністративного менеджменту; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.

Ославський М.І.

Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. – Київ: Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-576-0

Розкривається комплекс питань, що стосується організації та правового регулюванння виконавчої влади в Україні, аналізується функціонально-компетеційний зв`язок Президента України і виконавчої влади. Розглянуто особливості організації виконавчої влади на центральному та місцевому рівнях. Розкрито комплекс ресурсного забезпечення виконавчої влади в Україні.

Подаємо до вашої уваги бібліографічний список рекомендованої літератури за даною тематикою (рекомендована література знаходиться у фондах нашої бібліотеки)

 

 
<< Початок < Попередня 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL