Запрошуємо переглянути віртуальну


книжкову виставку


«Бібліотеки в інформаційному


суспільстві»


 

 

Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / Мін-во транспорту та зв'язку України, ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна ; за ред. В.О. Ільганаєвої, Т.О. Колесникової. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький Ю. В., 2010. – 200с. – ISBN 978-966-1507-50-9


В монографії представлений аналіз теоретичних та прикладних проблем трансформаційних процесів як в галузі соціальних комунікацій взагалі, так і бібліотечно-інформаційній справі зокрема. Відображені загальносистемні аспекти бібліотечної діяльності в умовах становлення системи соціальних комунікацій та галузеві умови діяльності бібліотек ВНЗ, організаційно-функціональні, технологічні і управлінські аспекти, а також підходи, методи та досвід вирішення різноманітних задач, які виникають в процесі наближення бібліотек до вимог сучасного освітнього простору інформаційного суспільства.

Монографія розрахована на наукових співробітників, працівників бібліотек, студентів і аспірантів фахових спеціальностей.

 

Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с.


У збірнику представлені доповіді фахівців бібліотечної справи з питань теорії та практики бібліотек в інформаційному суспільстві.

 

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. Кваліфікації / Я.О. Хіміч, О. В. Башун ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. Тренінг : центр для бібліотекарів; Я.О. Хіміч, О.В. Башун. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 68 с. – ISBN 978-966-7889-56-2


Посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та апробований в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів в межах програми «Бібліоміст»

 

Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для тренерів за програм. підвищ. Кваліфікації / І.Шевченко, С. Бойцова ; Укр.бібл.асоц., Центр безперерв.інформ.-бібл.освіти, Голов.тренінг: центр для бібліотекарів; І.Шевченко, С. Бойцова. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 68 с. – ISBN 978-966-7889-57-9


Посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників розроблений та апробований в Головному тренінговому центрі для бібліотекарів в межах програми «Бібліоміст»

 

Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки:монографія. – Київ:Знання, 2010. – 215 с. – ISBN 978-966-346-675-0


У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки.

 

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / уклад. : Пашкова В. С., Ярошенко Т.О.; Укр. бібл. асоц., НПБ України, НБ НаУКМА. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 64 с. – ISBN 978-617-661-036-6


У виданні узагальнені підходи до роботи бібліотек з електронними книгами та пристроями для читання електронних книг - електронними читанками (рідерами). Розглядаються правила, процедури та технологічні аспекти роботи з електронними книгами в бібліотеці.

 

Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів: Монографія. – Київ: Кондор, 2006. – 116 с. – ISBN 966-351-040-4


Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення  самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного, інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів , яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних баз даних.

 

Слободяник М.С. Бібліотека. Документ. Комунікації : Вибрані праці (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / уклад. О. Кириленко, наук. ред.проф. В. Г. Чернеця. – Київ : Ліра-К, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-2174-02-1


У цьому виданні відображено основні напрями науково-дослідної, науково-організаційної та педагогічної діяльності відомого українського бібліотекознавця і документознавця Михайла Семеновича Слободяника.

 


Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках: Практ. пособие. – СПб : Профессия, 2003. – 318 с. – (Библиотека). – ISBN 5-93913-042-9


Практическое пособие посвящено инновационной деятельности библиотек, рассматриваемой в качестве инструмента библиотечного развития. Оно позволяет получить ответы на вопросы: «Что понимается под инновациями в библиотечном деле и чем они обусловлены?», «Каковы основные объекты изменений?», «Как изучать, управлять и документировать инновационные процессы?», «Как стимулировать инновационную активность сотрудников?».

 


А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг; под ред. Л. А. Казаченковой. – М.: ФАИР, 2007. – 528 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 978-5-8183-1259-0.


Электронная информация и электронные ресурсы в эпоху продвижения к информационному обществу и его следующей ступени - обществу, построенному на знаниях, технико-технологическая эволюция в области электронной информации прогрессируют стремительно, причем понятийный аппарат уже и не пытается успевать за ними. Отрасль информационно-коммуникационных технологий, очень богатая и перспективная, сейчас стала развиваться по обычным рыночным законам - с борьбой за качество, за снижение себестоимости и повышение потребительских свойств продукции и услуг. Конечно, все это меняет требования к подготовке специалистов данной области - как в системе высшей школы, так и в системе переподготовки кадров и непрерывного повышения квалификации. Структура книги состоит из 12 глав, рассматривающих состояние и развитие информационно-коммуникационных технологий и их использование в библиотечно-информационной среде, электронные публикации и документы, их создание и хранение, работа по составлению и использованию вторичных документов, архивация, электронные фонды и библиотеки, проблемы авторского права, консолидация и кооперация библиотек в электронно-информационной среде, будущее библиотек в информационном обществе и электронной среде.

 


Брофи, Питер. Современная библиотека учебного заведения / Питер Брофи ; пер. с англ. А.Б. Лисица, Е.В. Малявской ; науч. ред. пер. Я.Л. Шрайберг. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. - 307 с.: ил. – Доп. тит. л. англ.

Книга охватывает основные вопросы деятельности университетских библиотек, прежде всего в контексте стратегического развития высшего образования. Рассматриваются автоматизированные системы и технологии, мультимедиа и интернет в библиотеках, электронные библиотеки. Затронут широкий спектр вопросов управления деятельностью библиотеки, в том числе экономических, связанных с формированием бюджета, и кадровых, касающихся подбора и обучения персонала. Представлены методики оценки деятельности библиотек: статистика, оцениваемые параметры, качество обслуживания и др. Анализируется место библиотек в общем пространстве информации и культуры. Предназначено для специалистов библиотечно-информационных служб.

 


Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер Брофи ; [пер. с англ. А. И. Земскова] ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 358 с.: ил., табл.

В книге впервые представлен весь доступный объем  исследований эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективности. Богато иллюстрированная примерами из международной практики, касающимися различных сторон деятельности библиотеки, книга в первую очередь сфокусирована на пользователях библиотечных услуг. Каждая глава содержит список ключевых библиографических источников, а подробные приложения дают практические рекомендации относительно сбора данных, их анализа и представления результатов. Акцент па технических аспектах и принципах предопределяет значимость этой книги для практических специалистов в области библиотечно-информационного обслуживания. Книга также будет очень полезна студентам и исследователям, начинающим изучение этих сложных технологий.

 


Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : Учебно-практич. Пособие / В.В.Брежнева, В. А. Минкина. – СПб : Профессия, 2004. – 304 с. – ISBN 5-93913-056-9

Информационное обслуживание рассматривается с позиции сервисной деятельности. Авторами подробно охарактеризованы свойства информационных потребностей, пути их выявления, описаны причины неопределенности читательских запросов и представлена методика их уточнения.

Специальный раздел книги посвящен рассмотрению современных информационных продуктов и услуг, методике составления проблемно-тематических указателей литературы, дайжестов, досье, формированию БД, информационному сопровождению патентных и маркетинговых исследований. Проанализированы также проблемы формирования ассортиментной политики, ценообразования и продвижения информационной продукции, управления ее качеством. Рассмотрены методика и организация обслуживания.

 


Бібліотека вищого навчального закладу ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі:Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Уклад. А. В. Кудін, К. М. Левківський, І. М. Федорова, А. Н. Кривошея, Н. К. Кульга. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – 79 с.


У збірнику вміщені:вступне слово Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка, вітальне слово голови Дніпропетровської обласної ради Ю.Г.Вілкула, доповідь заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, заступника голови науково-методичної бібліотечної комісії К. М. Левківського, виступи учасників конференції, а також організаційно - методичні документи.

 


Борисова О.О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : учеб.-практ. пособие. – СПб : Профессия, 2006. – 320 с. – (Серия «Библиотека»).– ISBN 5-93913-109-3


Освещаются актуальные вопросы рекламно-информационной деятельности библиотек, ее правовые, технологические, психолого-педагогические, этические, организационно-технологические аспекты

 


Каталогизация и организация электронных ресурсов / Энн М. Митчелл, Брайэн Сурратт. ISBN 5-365-00246-6


 

Авторы этой книги дают необходимый теоретический и практический материал для решения проблем наиболее эффективного использования Интернет-ресурсов, наиболее важными среди которых является их классификация, библиографическая и аналитическая обработка электронной информации. Книга может быть полезна не только практическим работникам библиотек, но и научным сотрудникам, занимающимся проблемами научно-методического обеспечения, эффективного создания, накопления, каталогизации и использования электронных ресурсов.


Васильев В. В. Информационные технологии в библиотечном деле: Учебно-методич. пособие, Вып. №60. / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливенко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 368 с. – («Библиотекарь и время. ХХI век»). – ISBN 5-85129-175-3

Информационное обслуживание рассматривается с позиции сервисной деятельности. Авторами подробно охарактеризованы свойства информационных потребностей, пути их выявления, описаны причины неопределенности читательских запросов и представлена методика их уточнения.

Специальный раздел книги посвящен рассмотрению современных информационных продуктов и услуг, методике составления проблемно-тематических указателей литературы, дайжестов, досье, формированию БД, информационному сопровождению патентных и маркетинговых исследований. Проанализированы также проблемы формирования ассортиментной политики, ценообразования и продвижения информационной продукции, управления ее качеством. Рассмотрены методика и организация обслуживания.

Царева А. В. Библиотечно-информационное образование во Франции : Научно-методич. пособие, Вып. №62. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 184 с. – («Библиотекарь и время. ХХI век»). – ISBN 5-85129-175-3

В пособии рассматриваются структура и менеджмент библиотечно-информационного образования, проблемы и методы подготовки соответствующих специалистов во Франции. Охарактеризованы статус и эволюция библиотечно-информационной профессии, дана типология специализаций и должностей. Выявляется специфика французского образовательного процесса, программ, уровней обучения, проводится сравнительный анализ систем образования во Франции и России. Автор базируется на изучении опыта основных библиотечно-информационных школ Франции, осуществляющих подготовку специалистов высшей квалификации.

Пособие имеет практическую направленность. Оно предназначено для широкого круга специалистов библиотечного профиля, но при этом может с успехом использоваться в преподавательской работе вузов, ведущих подготовку кадров библиотекарей, архивистов, документоведов, информационных работников.


Майстрович Т.В. Электронный документ в библиотеке : Научно-методич. пособие, Вып. №71. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. – («Библиотекарь и время. ХХI век»). – ISBN 5-85129-175-3

Пособие содержит научные, методические и практические разработки, позволяющие библиотекарям найти оптимальные формы организации фондов электронных документов. Рассмотрен широкий круг фондоведческих вопросов – начиная от определения особенностей электронных документов и заканчивая системой их долговременного сохранения. Книга в первую очередь рассчитана на работников библиотек различного типа, приступающих к созданию фонда электронных документов, а также на преподавателей, студентов и аспирантов соответствующих специальностей.


Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки : научно-практ. пособ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с. – («Библиотекарь и время. XXI век».; Вып. №104). – ISBN 978-5-8167-0012-2


В пособии рассмотрены научные основы библиотечной технологии; формирования, организации, управления, хранения, защиты, рекламы и использования библиотечных фондов документов и информационных ресурсов, их  комплектования, докомплектования, учета, технической и научной обработки.

888

 

 

З НАДІЄЮ У СЕРЦЯХ...

 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 


З МОЛИТВОЮ ЗА УКРАЇНУ...


 

21 серпня працівники Наукової бібліотеки Національного університету

ДПС України взяли участь у флешмобі, присвяченому

Дню Державного прапора та Дню Незалежності України.

 

золотая линеечка

 

золотая линеечка

 

золотая линеечка

 

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України у 1996 р. День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній, соборній державі. Конституція України дала поштовх для продуктивного розвитку усіх галузей національного законодавства та сфер суспільного життя.

Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Основний Закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості.


Подаємо до вашої уваги бібліографічний список рекомендованої літератури

«Конституція України – запорука стабільності і демократії»

(рекомендована література знаходиться у фондах нашої бібліотеки)

 

Поки війни не стануть уроками – буде кожна війна не остання!

 

15 квітня 2015 року завершуючи цикл заходів університету присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни у Науковій бібліотеці відбулася творча зустріч з Аркадієм Степановичем Музичуком - поетом, публіцистом, кіносценаристом, заслуженим журналістом України.

На зустрічі відбулося знайомство з ліричною поезією автора, зокрема, збіркою «Солодка рана». Аркадій Степанович представив вірші різних років видання: «На якорі душі», «Ой, під куполом» і «Олігарх у пеклі».

Автор народився 17 листопада 1942 року у Польщі (с. Пасіка Грубешівського повіту, Любленського воєводства). Після насильницької депортації у 1944 році сім'я спочатку опинилася у Дніпропетровській області, а у 1946 р. осіла на Рівненщині (с. Глинськ, Здолбунівський район). Там він закінчив середню школу і розпочав у 1959 році свою журналістську кар'єру. Потім була служба в армії, навчання у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики.

Журналістська і письменницька доля складалася по різному. Аркадій Музичук працював коментатором Українського телебачення («Актуальна камера»), головним редактором студії «Укртелефільм», директором телестудії «Вежа», головним редактором всеукраїнських газет і журналів і т. д. Він автор ряду поетичних книг, документальних фільмів, гостросюжетних публіцистичних творів.

На захід завітали шанувальники поезії: викладачі та студенти університету, фахівці наукової бібліотеки, гості.

У рамках заходу працівники Наукової бібліотеки представили до уваги колег та гостей фотоекспозицію до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни «Онукам – подвиги дідів в житті слугують прикладом величним».

 

Дякуємо гостям та організаторам заходу за цікаву насичену зустріч, зокрема, курсантам та студентам: Сергію Губенку, Ярославу Четиркіну, Катерині Карповій (ФПМ), Ірині Тимощук (навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту), Ганни Воробей (навчально-науковий інститут фінансів та банківської справи); працівникам Наукової бібліотеки: І.О. Бузинник, М.І. Кочур, А.Т. Симоненко, К.Ф. Нікуліній.

Світлини заходу:

золотая линеечка

 
<< Початок < Попередня 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL