Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу,

а й літературу на будь-яку іншу тему.

Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І.Борисова( кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін. за ред. В.І . Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – 2-ге вид., – Х.: Право, 2014. – Т.1. – 656 с.


Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності на інші речові права, право інтелектуальної власності.

Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І.Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін. за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – 2-ге вид., – Х.: Право, 2014. – Т.2. – 816 с.


Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У другому томі висвітлюються загальні положення про договір, про зобовязання та їх окремі види договірні та не договірні.

Цивільний і Господарський кодекси: 2004-2014 рр.: монографія / І. В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Крит, Ю. В. Мица; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х.: Право, 2014. – 204 с.


У монографії робляться підсумки впливу Цивільного та Господарського кодексів України на правове регулювання цивільних відносин протягом останніх десяти років.


ЗМІСТ

Глава 1. Загальні положення про кодифікаційні процеси у сфері приватних відносин

Глава 2. Субєкти правовідносин

Глава 3. Обєкти правовідносин

Глава 4. Права на майно

Глава 5. Зобовязання: підстави виникнення та припинення

Глава 6. Захист прав учасників цивільних та господарських правовідносин. Відповідальність

Глава 7. Окремі зобовязання та правовий режим певних видів господарської діяльності

Особливості дії цивільних процесуальних обовязків в цивільному процесуальному праві України: монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. М. М. Ясинка. – К.: Алерта, 2014. – 336 с.


У монографії сформульовано теоретичні основи інституту цивільних процесуальних обов’язків, механізму та гарантій їх реалізації учасниками цивільного процесу в різних судових провадженнях.


ЗМІСТ

Розділ 1. Основні етапи та концепції історичного розвитку юридичної категорії обов’язку в цивільному судочинстві.

Розділ 2. Методологічні підходи у дослідженні юридичної категорії обов’язків в цивільному судочинстві.

Розділ 3. Теоретико-правові основи обовязків учасників цивільного процесу

Розділ 4. Механізми реалізації цивільних процесуальних обовязків учасниками цивільного процесу

Розділ 5.Механізм реалізації обов’язків як підстав та приводів до цивільної процесуальної відповідальності

Розділ 6. Особливості реалізації обовязків учасників цивільного процесу в системі судових проваджень цивільного судочинства

Розділ 7. Цивільний процесуальний статус та обовязкіи субєктів судової влади в цивільному судочинстві

Розділ 8. Гарантії реалізації цивільних процесуальних обовязків учасниками цивільного процесу

Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький , В. М. Лисик, М. М. Микієвич; за ред. В. М. Репецького, 2-ге вид. – К.: Знання, 2012. – 437 с.


У підручнику розкрито положення курсу «Міжнародне публічне право», а саме його особливості та історію; аналіз змісту інституту міжнародно-правової відповідальності; права міжнародних договорів; права міжнародних організацій, міжнародно-правового статусу населення .

Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн(навчальні матеріали та схеми): посіб. / К. О. Закоморна. – Х.: Право, 2014. – 264 с.


Запропонований навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу «Державне конституційне право зарубіжних країн». До посібника увійшли питання до іспиту та відповіді на них. Розглянуто 129 тем, а також до матеріалу додаються схеми.

Організація судових та правоохоронних органів: підручник / Ш. Є. Марочкін, Л. Н. Москвич, П. М. Коркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2014. – 448 с.


У підручнику на основі чинного законодавства, практики його застосування і досягнень правової науки розглядаються статус судових та правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування.


ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1.Основні поняття, предмет, система й нормативні джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»

Розділ 2. Судова влада

Розділ 3.Принципи судової влади

Розділ 4. Судова система

Розділ 5. Конституційний Суд України

Розділ 6. Статус суддів

Розділ 7. Органи, що забезпечують функціонування судової влади

Розділ 8. Вища рада юстиції

Розділ 9. Органи прокуратури України

Розділ 10. Органи досудового розслідування

Розділ 11. Органи внутрішніх справ

Розділ 12.Органи Служби безпеки України

Розділ 13. Органи та установи юстиції

Розділ 14. Адвокатура

Розділ 15. Нотаріат


Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2014. – 392 с.


На основі чинного законодавства розглянуто основні питання організації роботи адвокатури в Україні.


ЗМІСТ

Розділ 1. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні

Розділ 2. Набуття статусу адвоката в Україні. Система органів адвокатського самоврядування

Розділ 3. Правовий статус адвоката в Україні

Розділ 4. Етичні засади адвокатської діяльності та відповідальності адвоката

Розділ 5. Загальні умови організації роботи адвоката

Розділ 6. Організація роботи адвоката з представництва інтересів громадян у судах

Розділ 7. Організація надання безоплатної правової допомоги

Розділ 8. Особливості організації роботи адвокатури в сучасних правових системах


Ємельянов М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство: монографія / М. В. Ємельянов. – Х.: Право, 2014. – 176 с.


У монографії на підставі аналізу чинного закону про кримінальну відповідальність за шахрайство, вітчизняного законодавства минулих років, сучасного кримінального законодавства зарубіжних країн, спеціальної монографічної та іншої літератури розглядаються питання кримінальної відповідальності за шахрайство, яке представлене як окремий кримінально-правовий інститут, що передбачається кількома статтями чинного Кримінального кодексу України.


ЗМІСТ

Розділ 1. Загальна характеристика шахрайства

Розділ 2. Обєктивні ознаки шахрайства

Розділ 3. Субєктивні ознаки шахрайства

Розділ 4 . Кваліфікуючи ознаки шахрайства та шляхи вдосконалення закону про кримінальну відповідальність


Ораторське мистецтво: підручних / М. П. Требіна, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова та ін. – Х.: Право, 2013. – 208 с.

У підручнику викладено теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка має дати основи знань з підготовки

та виголошення переконливої промови.


ЗМІСТ

Розділ 1. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна

Розділ 2. Взаємодія оратора й аудиторії

Розділ 3.Стратегія і тактика оратора

Розділ 4. Доказ у публічному виступі

Розділ 5. Культура і стиль мовлення

Розділ 6.Техніка мовлення

Розділ 7.Виникнення та розвиток красномовства юриста

Розділ 8. Підготовка промови  юриста

Розділ 9. Ділове красномовство юриста

Розділ 10.Судове красномовство

Розділ 11. Полеміка в діяльності юриста