Березень 2015

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Гриневич Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933: Т. 1: Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років .Книга 1. – К.:Критика, 2008. – 550 с.

 

Гриневич Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933: Т. 1: Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років .Книга 2. – К.:Критика, 2008. – 677 с.

 

Гриневич Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в  Україні 1927-1933: Т. 1: Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років .Книга 3. – К.:Критика, 2008. – 263 с.


У чотиритомовій «Хроніці колективізації та Голодомору в Україні», що її підготувала Людмила Гриневич з Інституту історії України НАНУ, на основі величезного масиву різноманітних джерел, зокрема малодоступних і досі не оприлюднених, уперше детально висвітлено щоденне життя українського суспільства від грудня 1927-го аж до кінця 1933 року. Видання пропонує читачеві цілком новий погляд на передісторію, соціо-політичний та культурний контекст, власне перебіг і наслідки голоду-геноциду в Україні, переосмислює його причини, обставини, підґрунтя та періодизацію, дає чітке уявлення про масштаби, форми опору українського селянства, про щільний зв’язок соціяльних і національних мотивів в антирадянських настроях населення республіки, увиразнює геноцидну сутність Голодомору. Текст супроводжує ґрунтовний науковий апарат. Першу книгу першого тому, що її відкривають передмови проф. Григорія Грабовича та проф. Станіслава Кульчицького, доведено до жовтня 1928 року, коли реквізиції хліба й інші надзвичайні заходи в сільському господарстві та недорід спричинили в Україні голод 1928-1929 років

 

Данилко В.К., Кушниренко О.М., Марченко К.С. Управління витратами:навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравелла. 2015. – 216 с.


Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси», «бухгалтерський облік»  із дисципліни «Організація і методика аудиту» напряму підготовки спеціалістів «Економіка та підприємництво».


Зміст


Розділ 1. Витрати як обєкт управління на підприємстві

Розділ 2. Система управління витратами та особливості їх формування  за центрами відповідальності

Розділ 3. Аналіз системи «Витрати-випуск-прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень

Розділ 4. Визначення матеріальних витрат для управління та контролю

Розділ 5. Особливості формування витрат, повязаних з використанням необоротних матеріальних і та нематеріальних активів

Розділ 6. Калькуляція собівартості  продукції

Розділ 7. Формування витрат, не повязаних з виробничою собівартості

Розділ 8. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів

 

Енциклопедія інновацій /за ред. Романа Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація. 2012 – 600 с.


У книзі  містяться понад 10 тисяч найбільш вживаних економічних, фінансових , юридичних і дотичних  до них термінів, поширених у сфері інноваційної діяльності та суспільно - економічних відносинах установ, організацій.,підприємств, закладів науки  та освіти України.

 

Катренко А.В. Управління ІТ- проектами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами: підручник. – Львів: Новий світ-2000, 2013. – 550 с.


В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання  проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами.


Зміст


Передмова .

Вступне слово автора

Розділ 1.  Основні поняття та стандарти управління проектами

Розділ 2. Стратегічні аспекти управління проектами

Розділ 3 Стандарти, експертні області та процеси управління проектами

Розділ 4. Організаційні структури та команда  управління проектом

Розділ 5. Календарне планування проекту

Розділ 6. Управління ризиками проекту

Розділ 7. Управління ресурсами та перебігом виконання проекту

Розділ 8. Закриття проекту

Англо-український словничок основних термінів управління

 


Лукянов В.С. Сучасні фінансові ринки. – К.:Знання.2013. – 479 с.


У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансові механізми і глобалізаційні перспективи.


Зміст


Передмова

Розділ 1. Фінансові ринки як основа фінансової економіки: обктивні основи. Наукові трактування, концептуальні засади.

Розділ 2. Цивілізаційна еволюція регулятивних механізмів фінансових ринків

Розділ 3. Держава як базовий консолідатор фінансових ресурсів і регулятор грошових потоків.

Розділ 4. Державне регулювання та нагляд за фінансовими ринками

Розділ 5. Інституційональні й глобальні механізми деталізації  фінансової архітектури на сучасному етапі.

 


Масюк В.В. Цивільний процес у схемах і таблицях: навч. посіб. – Харьків: Право.2014. – 192 с.


У посібнику з використаням схем і таблиць  у логічній послідовності

зібрано, узагальнено, структуровано законодавство  в контексті вивчення цивільного процесу.

 


Податкове право України: альбом схем: навч. посібник [Л.М. Касьяненко, А.В. Цимбалюк, Ю.А. Аністратенко, Н.І. Блащук]; за заг. ред. Л.М. Касьяненко. – К.:Алерта. 2013 – 112 с.


У навчальному посібнику «Податкове право України: альбом схем » схематично розкрито весь курс «Податкового права», який викладається для ОКР «Бакалавр», висвітлено основні поняття, що необхідно знати з курсу, розкрито механізм справляння податків в Україні.

 


Фінансове право України: альбом схем: навч. посібник [Л.М. Касьяненко, А.В. Цимбалюк, Ю.О. Фоменко]; за заг. ред.Л.М. Касьяненко. – К.:Алерта. 2014 – 230 с.


У навчальному посібнику «Фінансове право України» схематично розкрито повний курс дисципліни, який викладається для ОКР «Бакалавр», де зазначено основні поняття, зміст правових норм, охарактеризовано їх взаємозв’язок зі змінами у фінансовій системі держави в нинішніх умовах.