Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

 

Адміністративне право: підручник  / Ю.В. Битяк; за  заг.ред. Ю.П. Битяка, В.П. Гаращука, В.В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Право, 2013 – 656 с.


У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України.


ЗМІСТ


Передмова

Загальна частина

Особлива частина

Господарське право: підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П Бойчук; за ред. Д.В. Задихайла. – Х.: Право, 2012. – 696 с.


У підручнику викладено та проаналізовано ключові положення господарського права.


ЗМІСТ


Загальна частина

Спеціальна частина

Екологічне право: підручник для студ. юрид. спец. / за ред. А.П. Гетьмана. –Х.:Право, 2014. – 432 с.


Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного ім. Ярослава Мудрого на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права.


ЗМІСТ


Загальна частина

Особлива частина

Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О., Білінський, О.О. Дмитрик; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка. – Х.:Право2013. – 400 с.


У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять.


ЗМІСТ


Загальна частина

Змістовний модуль1

Особлива частина

Змістовний модуль2

Змістовний модуль3

Теорія держава і права: посібник для підготовки до державних іспитів /Д.В. Лукянов, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський; за заг. ред. О.П. Петришина. – 3-ге вид. допов. і змінене. – Х: Право, 2014. – 208 с.


Посібник містить перелік питань, які виносяться на державний іспит з теорії держави і права у 2013/2014 навчальному році, та найбільш важливу інформацію, яку необхідно висвітлити у відповіді, зокрема, визначення понять державно-правових , їх головні ознаки та класифікації.

Кухарчук Ю.О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: монографія. – К.: ЦУЛ, 2013. – 148 с.


Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України.


ЗМІСТ


Передмова

Вступ

Глава 1. Реалізація прав на захист в кримінальному судочинстві України

Глава 2. Підстави відводу захисника від участі у справі в кримінальному процесі України


Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи: станом на 20 лютого 2014. – Х.: Право, 2014. – 172 с.


Лівшіц Д.М. Закон України «Про оренду землі»: наук.-практ. коментар . – К.: ЦУЛ, 2013. – 280 с.


У виданні аналізу застосування різних законодавчих актів (як законів України, так і підзаконних правових актів) щодо регулювання орендних земельних відносин, з урахуванням особливостей суб’єктів, об’єктів та змісту зазначених правовідносин.


Політологія: підручник / М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Полещук; за ред. М.П. Требіна – Х.: Право, 2013. – 416 с.


Підручник розкриває зміст сучасної політичної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології.


ЗМІСТ


Передмова

Розділ 1. Політологія як наука

Розділ 2. Політична влада

Розділ 3. Політичні системи і політичні режими

Розділ 4. Теорія і практика демократичного суспільства

Розділ 5. Громадське суспільство

Розділ 6. Політична еліта

Розділ 7. Політичне лідерство

Розділ 8. Політичний процес

Розділ 9. Політичні партії  та громадсько-політичні рухи

Розділ 10. Політична культура

Розділ 11. Політичні технології

Розділ 12. Світова політика


Ковальчук В.М. Світова економіка: її історія та дослідники: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2014. – 632 с.


У навчальному посібнику на основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня. Високий науковий рівень поєднується з доступним викладом матеріалу.


ЗМІСТ


Вступ

Частина 1. Від сохи до мануфактури

Частина 2. Економіка світу та економічна наука індустріальної доби

Частина 3. Постіндустріальне суспільство та сучасна економічна наука


Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2014. – 504 с.


Навчальний посібник з історії економіки та економічної думки закладає  основи економічної освіти, професійного погляду на явища, процеси і закономірного розвитку економічного життя суспільства протягом всього існування людства.

 

ЗМІСТ


Передмова

Модуль 1. Економічні вчення і розвиток господарства до VIII ст. до н.е . до 60-тих років XIX ст..

Модуль 2. Господарство те економічна думка в період із 70-тих років ХІХ ст. до початку ХХІ ст.

Додатки


Верига Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерсього обліку: підприємств та організацій, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. – К.: ЦУЛ, 2012. – 276 с.


Говорушко Т.А., Стецюк В.М., О.Ю. Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку: монографія. – К.:ЦУЛ, 2013. – 168 с.


У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади управління фінансовою діяльністю страхової компанії, спрямованого  на забезпечення ефективного її розвитку.


ЗМІСТ


Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ПАТ «СК СКАЙД»

Розділ 3. Аналіз фінансової діяльності ПАТ «СК СКАЙД»

Розділ 4. Шляхи удосконалення управління фінансовою  діяльністю страхової компанії


Шірінян Л.В. Фінансове регулювання  страхового ринку України: проблеми теорії та практики: монографія. – К.: ЦУЛ, 2014. – 458 с.


У монографії знайшло відображення розвязання комплексної проблеми повязаної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку.

 

ЗМІСТ


Передмова

Вступ

Розділ 1. Теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання  страхового ринку України

Розділ 2. Регулювання конкурентоспроможності страхового ринку України

Розділ 3. Тенденції розвитку страхового ринку України

Розділ 4.Удосконалення фінансового регулювання  у сфері оподаткування субєктів страхового ринку

Розділ 5. Підвищення ефективності фінансового регулювання в частині забезпечення превентивних заходів


Шкурупій О.В, Строчихін Ю.Ф., Вишневецька Л.Л.

Митна статистика. Практикум: навч. посіб., – К.: ЦУЛ, 2014. – 224 с.


У навчальному посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості  організації і методології статистики зовнішньої торгівлі України, статистичні методи збирання, зведення та аналізу первинної інформації про експорт та імпорт товарів та послуг


ЗМІСТ


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Розділ 1.Обєкт, предмет, метод і заву дання митної статистики

Розділ 2. Джерела статистичної інформації про зовнішню торгівлю України

Розділ 3. Методологія митної статистики зовнішньої торгівлі товарами

Розділ 4. Торговельний баланс і показники, що характеризують інтеграцію України у загальносвітову систему економічних відносин


Калінеску Т.В. Адміністрування податків: навч. посіб. – К.:ЦУЛ, 2013. – 290 с.


У навчальному посібнику викладено особливості адміністрування податків, ефективного застосування процедур та механізмів, передбачених чинним законодавством.


ЗМІСТ


Передмова

Розділ 1. Сутність адміністрування податків

Розділ 2. Організація обліку платників податків органами державної податкової служби

Розділ 3. Склад та функції контролюючих органів

Розділ 4. Порядок та строки подання податкової декларації

Розділ 5. Визначення податкового зобовязання контролюючим органом

Розділ 6.Податкові повідомлення та податкові вимоги

Розділ 7. Податковий борг, списання безнадійного податкового боргу

Розділ 8. Податкова застава

Розділ 9. Розстрочення та відстрочення податкових зобовязань

Розділ 10. Види та способи здійснення правопорушень у сфері податкового законодавства, штрафні санкції та пеня

Розділ. 11.Конфлікт інтересів

Попович Н.Г. Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації: монографія. – К.: ЦУЛ, 2013. – 360 с.


У монографії наукову увагу звернено на характер політико- адміністративної комунікації в умовах реформування та модернізації державного управління.

 

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Процес політико-адміністративної комунікації в державно-управлінському вимірі

Розділ 2. Концепт дискурсу та його застосування до аналізу взаємодії політичної та адміністративної комунікації

Розділ 3.Особливості політичного дискурсу та його вплив на систему державного управління

Розділ 4. Специфічні відмінності бюрократичного дискурсу від політичного

Розділ 5. Концептуалізація феномену державно-управлінського дискурсу

Розділ 6. Шляхи вдосконалення та розвитку державно-управлінського дискурсу

Планування маркетингу: навч. посібн. / О.А. Овечкіна, Д.В. Солоха та ін. – К.: ЦУЛ, 2013. – 352 с.


У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад маркетингу.

 

ЗМІСТ


Вступ

Заліковий модуль 1. Формування концепції сучасного маркетингу

Заліковий модуль 2. Політика планування маркетинг – мікскомпаній


Сазонець О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. – К.:ЦУЛ. 2014. 256 с.


Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфері застосування сучасних  інформаційних систем в світовій економіці.


ЗМІСТ


Розділ 1. Інформаційна складова світо господарського розвитку

Розділ 2. Сфери застосування  інформаційних систем та їх використання в зовнішньоекономічній діяльності

Розділ 3. Застосування  інформаційних систем управління ЗЕД на підприємствах

Розділ 4. Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємств міжнародного туризму

Розділ 5. Захист інформації в світових інформаційних системах

Післямова

Теми рефератів

Тести

Лузан А.О. Вступ до філософії: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 136 с.


Навчальний посібник має на меті показати світоглядну складову філософських систем різних епох як уявляється  природний світ і суспільство, яке місце людини в цьому світі, чи може вона здійснити зміни в ньому і якщо так, то яким чином.


ЗМІСТ


1. Філософія, коло її проблем і роль у суспільстві

2. Антична філософія

3. Філософія Середньовіччя  і Відродження

4. Філософія Нового часу

5. Німецька класична філософія

6. Філософія марксизму

7. Філософія життя

8. Філософія  «психоаналізу»

9. Екзистенціалізм

10. Теоретико-пізнавальні проблеми в західній філософії  19-20 ст.

11. Постмодернізм