Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Оподаткування фінансових установ : навч. посіб./ В.П. Унинець-Ходаківська, Т.В. Паєнтко, Ю.В. Жеревчук, , М.І. Рудая. – Ірпінь: НУДПСУ, 2014.- 302 с.

Всебічно охарактеризовано організаційно-правові засади функціонування ринку фінансових послуг і розглянуто сучасні положення науково-теоретичного та практичного характеру, що розкривають механізм оподаткування фінансових установ. Досліджено зарубіжний досвід оподаткування фінансових установ .

ЗМІСТ

Перелік скорочень

Передмова

Тема 1. Специфіка оподаткування фінансових установ

Тема 2. Оподаткування банківських установ

Тема 3. Оподаткування страхових компаній

Тема 4. Оподаткування операцій з цінними паперами та іншими грошовими активами

Тема 5. Оподаткування інших фінансових установ

Тема 6.  Податковий контроль за діяльністю фінансових установ

Тема 7. Зарубіжний досвід оподаткування фінансових установ

Тема 8. Запобігання ухиленню від оподаткування  з використанням фінансових установ

Тема 9. Управління податковими ризиками в діяльності фінансових установ

Гречанюк  Р.В. , Гречанюк  С.К.,  Мулявка  Д.Г . Податковий арешт майна. Ірпінь: НДПСУ, 2014.135 с.

Монографія присвячена дослідженню податкового арешту майна як засобу забезпечення виконання платником податків його обовязків , визначених законом.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретико-правові засади застосування  адміністративно –примусових способів забезпечення виконання платником податків його обовязків

Розділ 2. Загальна характеристика податкового арешту майна

Розділ 3. Удосконалення процедури застосування податкового арешту майна

Висновки


Мацелик Т.О. Субєкти адміністративного права: поняття та система: монографія. Ірпінь: НУДПСУ, 2013.342 с.

Монографію присвячено висвітленню субєктів адміністративного права.

Розглянуто концепцію суб’єкта в праві через розкриття суб’єкта права як наукової категорії, визначення юридичної конструкції та детальний аналіз історії досліджень в праві.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Концепція субєкта в праві

Розділ 2. Статус субєкта в праві

Розділ 3. Система cубєктів адміністративного права

Никитченко Н.В. Державний контроль як складова забезпечення господарського правопорядку: проблеми теорії і практики: монографія. Ірпінь: НУДПСУ, 2014. 342с.

У монографії викладено результати дослідження державного контролю як складової забезпечення господарського правопорядку та внесено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення його здійснення.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Правова суть контрольних правовідносин у господарської діяльності

Розділ 2.Державний контроль як умова правопорядку у сфері господарської

Розділ 3.Захист прав та інтересів учасників контрольних правовідносин

Розділ 4. Забезпечення  правопорядку в сфері здійснення податкового контролю

Розділ 5. Міжнародний досвід реформування державного контролю

Навчально–методичний комплекс з курсу «Міжнародне приватне право» для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право» напрям підготовки 6.030401 «Правознавство». 6.030402 «Правоохоронна діяльність», спеціалістів спеціальність 7.03040101 «Правознавство», денної та заочної форми навчання : Т.1 /Укл. Чесановська Т.П. К.: Ірпінь,2014. 284 с.

Том 1 навчально-методичного комплексу дисципліни «Міжнародне приватне право»  містить: робочу навчальну програму , опорний конспект  лекцій, методичні  рекомендації  до проведення семінарських, практичних  занять, організації  та проведенні індивідуальної роботи


Залізко В.Д. Сільські території України: стратегічні пріоритети розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України: монографія. Ірпінь: НУДПСУ, 2014.502 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи дослідження розвитку. Отримані наукові результати спрямовані на формування ефективної стратегії  соціально - економічної безпеки України.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1.Теоретично-методологічні основи дослідження розвитку сільських  територій

Розділ 2. Економічні чинники розвитку сільських територій України

Розділ 3. Соціальні чинники розвитку сільських територій України

Розділ 4. Екологізація сільських територій як фактор зміцнення економічної безпеки

Розділ 5. Стратегічні пріоритети розвитку сільських територій та шляхи зміцнення економічної безпеки національної економіки


Volkova Liudmyla .Improve your business english: А Handbook for University Students:навч. посібник. Ірпінь: НУДПСУ, 2014.292с.

Навчальний посібник має суто практичну спрямованість. Матеріали посібника зорієнтовані на найновітніші досягнення світової економіки і передбачають закріплення та поповнення теоретичних знань та вдосконалення практичних умінь  студентів у сфері ділового спілкування.


Терещенко В.І., Лаврентьев О.М. Гирьовий спорт ефективний засіб загальної фізичної підготовки: навч. посіб. / В.І. Терещенко, О.М. Лаврентьев. Ірпінь:Видавництво НУДПСУ, 2014.234с.

У навчальному посібнику висвітлено основні принципи навчання студентів та курсантів  з гирьового спорту, докладно описано техніку  виконання вправ, основні положення  та вимоги щодо фізичної   та психологічної їх підготовки.

ЗМІСТ

1. Загальна теорія підготовки спортсменів у гирьовому спорті

2. 2. Методи тренування

3. 3. Анатомія мязів людини та її функції

4. Навчання техніки виконання змагальних  вправ у гирьовому спорті

5. Самоконтроль та засоби відновлення