Червень 2014

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Лапкін А.В.  Правові основи прокурорської діяльності:наук.- практ. посіб./за ред. проф. П.М. Каркача.– 2-ге вид., змін. і допов.– Харків:"Право", 2013.– 336 с.


У науково-практичному посібнику висвітлено правові основи організації та діяльності прокуратури України. Наводяться тексти основних правових актів з питань прокурорської діяльності станом на 1 серпня 2013 р.

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні:монографія/за заг.ред.проф. В.І.Борисова, проф. В.С.Зеленецького.– Харків:Право, 2011.– 344 с.


Монографія присвячена численним проблемам оцінки якості кримінального законодавства та його впливу на правозастосовчу діяльність, а також питанням наукового та практичного забезпечення належної якості цього законодавства.


Фордзюн Ю.І. Основи інтелектуальної власності:навч. посіб./ Ю.І.Фордзюн, В.М.Кабацій.– Київ:Кондор, 2012.– 208с.


Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлено питання, пов'язанні з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.


Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект:монографія/НУДПСУ.– Київ:Вид-во:КТ"Забєліна-Фільковська Тетяна Сергіївна і компанія "Київська нотна фабрика", 2013.– 480 с.


Монографію присвячено найбільш актуальним та дискусійним питанням правового регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу, зосереджуючи акцент на їх фінансово-правовому аспекті.

 


Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації:навч. посіб.– Київ:Кондор, 2011.– 450 с.


У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми.

 


Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів:монографія.– Київ:ВД "Слово", 2013.– 232 с.


У монографії вперше в Україні здійснено комплексне наукове дослідження правових проблем статусу та діяльності виробничих кооперативів в умовах ринкових відносин; розроблено нові наукові положення та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективної кооперативної форми господарювання.

Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство:навч. посіб./ Г.В.Лаврик, Г.В.Терела, Т.О.Харченко.– Київ:ЦУЛ, 2014.– 208 с.


У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти.


Потомська Н.А. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів):монографія/ Н.А.Потомська, І.В.Грицюк, О.О.Мілевський; Ірпінська фінансово-юридична академія.– Київ: ЦУЛ, 2013.– 160 с.


У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики розкрито сутність поняття "документ" та визначено його основні функції, проаналізовано та розмежовано процесуальні поняття "документ" і "документ - речовий доказ" при розслідуванні кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень.


Бюджетная система: Беларусь, Украина:учебник для высш. учебн. завед./ И.А.Еремеева, Ю.Л.Грузицкий, И.Н.Жук; под общ.ред. д.э.н. проф. Ю.В. Пасичника.– Ирпень: НУГНСУ, 2013.– 550 с.


Учебник является первым изданием на территории Беларуси и Украины, в основу которого положено сущность, структуру, механизм функционирования, нормативно-правовую базу, финансовые ресурсы бюджетной системы Беларуси и Украины. Основная цель - раскрыть исторические информационные пласты, связанные с зарождением бюджетных отношений в древних цивилизациях, отдельных странах средневековья, а также сформировать целостное представление о функционировании современных бюджетных систем Беларуси и Украины.