Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо віртуальну виставку до Дня Конституції.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 12 березня 2013 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2013. – 64 с. – (Закони України)


Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. / В.М. Шаповал, – Київ: Юрінком Інтер, 2004.– 80 с. – ISBN 966-667-144-1

У праці характеризуються конституційні засади виконавчої влади в країнах світу, аналізуються історичні та актуальні аспекти її організації і здійснення в Україні.

 

Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991–2005. – 2-е вид., допов. І перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 352 с.


Вміщені у книзі доповіді, виступи, окремі статті автора присвячені концептуальним правовим проблемам становлення Української держави

 

Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. – К.: «МП Леся», 2007. – 716 с.

У книзі вперше на сучасному рівні науки та практики досліджено проблеми теорії, методології і практики функціонування такої владної структури як Конституційний Суд України.

 

Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. / В.М. Шаповал. – Київ:Юрінком Інтер, 2005.– 560 с.– ISBN 966-667-210-3

Досліджується генезис та історичний розвиток теорії і практики конституціоналізму, аналізуються основні актуальні проблеми за їх змістом.

 

 

Гапоненко Л.В. Конституційне право України: у визначеннях та схемах: навч. посіб. / Л.В.Гапоненко, Л.М.Осадча. – Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2012. – 132 с. –  ISBN 978-966-337-295555-2

Майданник О.О.(Олена Олексіївна) Конституційне право України: навч. посіб. / О.О. Майданник, – Київ: Алерта, 2011. – 380 с. –  ISBN 978-617-566-033-1

У навчальному посібнику на основі чинного конституційного законодавства розглянуті основні питання теорії конституційного права, висвітлено інститути конституційного права України, проаналізовані особливості, що їм притаманні.

Годованець В.Ф. Конституційне право України: навч. посіб. / В.Ф.Годованець, А.С.Головін. – Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 c. –  ISBN 978-617-02-0066-2

Станом на 11 квітня 2011 року  розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України.

Конституційно-правові засади становлення української державності: монографія / За ред. Ю.М. Тодики.– Харків: Право, 2003. – 328 с. –  ISBN 966-7146-84-7

У монографії аналізуються актуальні проблеми українського конституціоналізму, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина, розв'язання державно-правових конфліктів, конституційні засади і тенденції розвитку соціальної функції держави, роль Верховної Ради України.

Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: навч. посіб. / В.Ф. Нестерович. – Київ: Ліра-К, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-2609-01-1

У збірнику викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі та творчі завдання з конституційного права України, які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення юридичної кваліфікації.

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посібник/ О.В.Філонов, В.М.Субботін, В.В.Пашутін, І.Я.Тодоров.– 2-ге вид., випр. – Київ:Знання, 2008. – 215 с. –  ISBN 978-966-346-362-9

Це один із перших в Україні навчальних посібників, у якому розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку демократії із забезпеченням прав і свобод людини та громадянина.

Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – Київ: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с. – Бібліогр.: с. 325-329.– ISBN 966-667-129-8

Розглянуто соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи, що закріплювали права людини в умовах Середньовіччя, нового і Новітнього часу, українські ідеї про права людини. На основі конституції і нового законодавства України розглянуто правовий статус, конституційні права, свободи та обов'язки, механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина, роль судових і правоохоронних органів у такому механізмі.

Карпачова Н.І. Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2008. - 400 с.


У спеціальній доповіді Омбудсманом України зроблено комплексний аналіз виконання Україною зобов'язань, узятих як при вступі до Ради Європи, так і тих, що випливають з Європейської конвенції з прав людини та європейських конвенцій, ратифікованих нашою державою. Висвітлено діяльність Уповноваженого з прав людини щодо сприяння імплементації у законодавство України та правозастосовну практику європейських стандартів, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо України. Уперше публічно представлено аналіз виконання Україною зауважень та рекомендацій постійних контрольних моніторингових органів Ради Європи. Надається аналітична інформація щодо співпраці Омбудсмана України з Комісаром з прав людини та іншими органами Ради Європи.

Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції: навч. посібник / О.В. Совгиря. – Київ: Центр навч. л-ри, 2006. – 264 с. –  ISBN 966-364-239-4

В посібнику розглядається інститут парламентської опозиції. Проведений аналіз чинного законодавства України, зарубіжних країн, наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених, історичного досвіду функціонування парламентської меншості та опозиції на теренах нашої держави та у зарубіжних країнах.

Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні. На тлі світового досвіду/ П.Кислий, Ч.Вайз. – Київ: Абріс, 2000. – 414 с. –  ISBN 966-531-104-2

Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохоченні народу до управління державою через своїх представників – депутатів.

Погорілко В.Ф. Референдне право України: навч. посібник/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко. – Київ: Ліра - К, 2006. – 366 с.– ISBN 966-351-135-4

Розкриваються сутність і зміст референдного процесу України, проблеми загальної теорії референдного права, історії референдумів, поняття та види референдумів в Україні, їх функцій, співвідношення референдумів із іншими формами прямого народовладдя.

Закон України «Про вибори народних депутатів України»: наук.-практ. коментар / Під. ред. М.М. Рябця. – Київ: Укр. інформ. - прав. центр, 2002. – 361 с. – ISBN 966-95844-1-8

Дається науково-практичний коментар до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року.

Детально роз'яснюється зміст найважливіших теоретичних понять, пов'язаних з виборчим законодавством, розкриваються особливості законодавчого регулювання виборчого процесу і здійснення виборчих процедур у нашій країні, висвітлюється відповідна практика зарубіжних державі.

Закон України «Про вибори народних депутатів України»:чинне законод. зі змін. та доповн. станом на 25 травня 2009 року.(відповід. офіц. текстові).– Київ:ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 184 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-149-7Бібліографічний список рекомендованої літератури до Дня Конституції України