Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.


Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична  ретроспектива) / С.М. Голубка. - К.: ДННУ» Акад. фін. управління», 2013. – 453 с.

У монографії розкрито інституційні теоретико-методологічні  засади становлення та розвитку фінансів Україні, сформовано концепцію наукового предмета  «Історія фінансового господарства України», а також проаналізовано ретроспективну фінансового господарства на українських землях.

Зміст

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження інституціалізації фінансового господарства України

Розділ 2. Історичні аспекти формування  та розвитку інституціонального  середовища фінансового господарства на українських землях

Розділ 3. Генетико - еволюційна парадигма  фінансового господарства України та інституціональна дискретність його системи

Розділ 4. Інституціональний механізм у системі фінансового господарства  України

Додатки

Губернський Л., В.Андрущенко В.  Філософія як теорія  та методологія розвитку освіти. – К.: «МП Леся». 2008. – 516 с.

В книзі аналізується зміст  і головні методологічні  принципи  філософії розвитку освіти у ХХІ .

Зміст

Розділ 1. Поняття філософії в історичному дискурсі  розвитку освіти

Розділ 2. Історична ґенеза філософської рефлексії та  розвитку  освіти

Розділ 3. Глобальні виклики сучасної епохи і пошук  нової філософської парадигми розвитку освіти

Розділ 4.Філософія болонського процесу

Розділ 5. Філософія інноваційної освіти

Розділ 6. Педагогічна матриця  української освіти

Розділ 7. Духовна сутність освіти

Розділ 8. Ідея вчителя

Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України: монографія.-К.: ФОП / О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

У монографії висвітлюються організаційно-правові питання теорії і практики інформаційного законодавства. Провідну увагу приділено ролі права при формування окремих сфер інформаційного суспільства України.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Рівень наукового розроблення  проблеми  та методологія  дослідження

Розділ 2. Правові передумови систематизації інформаційного законодавства

Розділ 3. Форми систематизації інформаційного законодавства України

Висновки

Тезаурус

Кацуба А.В. Управління господарською  діяльністю  з видобутку та подальшої  реалізації нафти та природного газу: адміністративно-правові засади. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 244 с.

Монографію присвячено аналізу адміністративно–правових засад управління  господарською діяльністю з видобутку та реалізації нафти та природного газу. Дано загальну характеристику управління  у зазначеній сфері , визначено особливості  такої господарської діяльності як об'єкта державного управління.

Зміст

Передмова

Розділ 1.Загальна характеристика управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу

Розділ 2. Напрями адміністративно-правового   регулювання управління господарською діяльністю з видобутку  та подальшої реалізації нафти та природного газу

Післямова

Нормативно–методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів  фінансової звітності / за заг. ред.  Л.Г. Словінської . – К: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. –294с.

У монографії  викладено концептуальні підходи  до розроблення  та вдосконалення нормативно-методологічного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах  застосування міжнародних стандартів фінансової звітності  (МСФЗ); проведено аналіз міжнародного досвіду застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств визначено роль та значення первинної документації та прану рахунків бухгалтерського  обліку при застосуванні  МСФЗ.

Зміст

Розділ 1.Світовий досвід застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в контексті оподаткування прибутку  підприємств

Розділ 2. Сучасний стан та проблеми нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в контексті оподаткування прибутку  підприємств

Оперативно–розшукова компаристика: монографія /О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін. – Харків: Золота миля,2013. – 352 с.

У монографії проведено порівняльний аналіз оперативнорозшукової діяльності у країнах англо–саксонської та романо–германської правової сім”ї на прикладі Великобританії, КНР, Росії, США, ФРН та України.

Зміст

Вступні зауваження

Розділ 1. Нормативно – правова база оперативно – розшукової діяльності

Розділ 2. Суб'єкти  оперативно – розшукової діяльності

Розділ 3. Засоби та заходи оперативно розшукової діяльності

Розділ 4. Використання конфідентів

Розділ 5. Деякі аспекти зарубіжного досвіду здійснення  оперативно- розшукової діяльності шляхом використання кіберпростіру

Висновки

Оперативно – розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства: монографія /А.В. Баб'як, А.В. Губська, О.М. Демченко та ін.; за заг. наук. ред. В.В. Шендрика. - Львів: Галицька видавнича спілка,2013.-170 с.

У монографічному дослідженні висвітлено проблеми протидії  кримінальним правопорушенням у сфері житлово-комунального господарства . Розкрито  сучасну оперативно – розшукову характеристику злочинів у житлово-комунальній сфері , а також особливості нормативного  регулювання цієї сфери.

Зміст

Глава 1. Теоретико - правові засади протидії злочинам у сфері

у сфері житлово-комунального господарства

Глава 2. Організація протидії злочинам, що вчиняються у сфері житлово-комунального господарства

Висновки

Розвиток взаємодії держави  і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. Матеріалів між народ. Наук.–практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ)/ упоряд.  В.М. Яблонський , О.А. Корнієвський, Вознюк П.Ф. – К.:НІСД, 2013.– 504 с.

Представлено матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», організованої  Національної  інститутом  стратегічних досліджень , присвяченої питанням оптимізації системи відносин між органами влади та громадськістю.

Зміст

1. Вступне засідання

2. Пленарне засідання

3. Тези виступів.

Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект: монографія / Костенко О.М. Мискін Ю.І., Краєвський  В.М.; за заг. ред. В.С. Савчука. – К.: «Вік Принт», 2013. – 470 с.

Розглянуто теоретичні та практичні засади  обліково-аналітичного забезпечення управління ефективністю діяльності  сільськогосподарських підприємств.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю діяльності  сільськогосподарського виробництва

Розділ 2. Методологія прийняття  управлінських рішень

Розділ 3. Оцінка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю діяльності  сільськогосподарського виробництва

Шірінян А.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: Бути чи не бути: монографія . – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., 2012. – 208 с.

У монографії запропоновано цілісну  систему ідей  щодо теоретичних основ мікрострахування, проаналізовано й  враховано новітні досягнення, зокрема  зарубіжний досвід, ризикову складову  мікрострахування, дано емпіричну оцінку ринкового попиту на страхові послуги для заможного населення України.

Зміст

Передмова

Вступ

Розділ 1. Мікрострахування  – новий соціально орієнтований напрям розвитку фінансового сектору

Розділ 2. Ризикова складова мікрострахування

Розділ 3. Попит на мікрострахування в Україні

Розділ 4. Фінансове забезпечення мікрострахування

Розділ 5. Концептуальні шляхи регулювання і розвитку мікрострахуання  в Україні

Розділ 6. Поліси мікрострахування і механізми реалізації

Післямова


электрик киев