Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.


Аудит оподаткування підприємств: навч. посіб./О.А.Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик; передм. Т.І. Єфименко.-К.:ДННУ «Акад. фін. управління»,2012.-352 с.- (Серія  «Бюджтна і податкова системи: методологія, організація, навчання)

Основна мета видання – забезпечення  навчально- практичними матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській  палаті України для аудиторної ,індивідуальної  та самостійної роботи з дисципліни «Організація і методика  аудиту  підприємницької діяльності».

Зміст

Розділ 1. Сутність та значення аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами податкового кодексу України

Розділ 2. Методика аудиту податку на прибуток підприємств

Розділ 3. Методика аудиту податку на  додану вартість

Розділ 4. Методика аудита податку на доходи фізичних фізичних осіб

Розділ 5. Методика аудита єдиного соціального внеску

Розділ 6. Методика аудиту акцизного податку

Розділ 7. Методика аудиту інших податків  та зборів  (транспортний збір, екологічний податок, місцеві податки та збори, плата за землю)


Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу /І.В. Богдан .-К.:ДННУ «Акад. фін. управління»,2011.-200 с.

У монографії досліджено проблематику прогнозування нагромадження  основного капіталу  як елементу системи державного регулювання економіки.

Зміст

Розділ 1. Теоретико - методологічні засади прогнозування  нагромадження  основного капіталу

Розділ 2. Стан нагромадження основного капіталу й особливості його прогнозування в умовах економіки України

Розділ 3. Методика прогнозування нагромадження основного капіталу  в умовах економіки


Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України: навч. посіб. /С.В.Свирко, І.О.Кондратюк, Щ.Щ. Дорошенко, Н.М. Старченко; передм. Т.І. Єфименко.-К.:ДННУ «Акад. фін. Управління,2012.-944 с. (Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання)

У навчальному посібнику докладно висвітлено питання бухгалтерського обліку та контролю діяльності суб”єктів бюджетної сфери в контексті положень Бюджетного кодексу України.

Зміст

Передмова

Частина 1. Бухгалтерський облік виконання кошторису як складова  інформаційного забезпечення бюджетної системи України:

Частина 2. Фінансовий контроль господарської діяльності бюджетних установ як інструмент виконання державного й місцевих бюджетів

Частина 3. Бухгалтерський облік та контроль виконання бюджетів у забезпеченні управління державними й місцевими фінансами України.


Податкова система України: тренінг-курс: навч. посіб/О.М. Тимченко,Ю.В. Сибірянська,С.М.Кокшарова та ін.: за заг. ред. О.М. Тимченко; передм. Т.І. Єфименко.-К.: ДННУ «Акад. фін. Управління:2012.-656 с.- (Серія  «Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання»)

Навчальний посібник підготовлено з метою забезпечення швидкого

Забезпечення швидкого опанування студентами  новацій  Податкового кодексу України. Аналітичні завдання для осмислення  структури  вітчизняної податкової системи і взаємозв”язків  між її елементами  та для роботи з нормативною базою допоможуть  самостійно розібратися у нововведеннях, критично оцінити їх, запропонувати власні ідеї  щодо удосконалення податкового  законодавства.

Зміст

Передмова.

Тема 1. Засади побудови податкової системи.

Тема 2. Формування та розвиток податкової системи України.

Тема 3. Податок на додану вартість

Тема 4. Акцизний податок

Тема 5. Мито

Тема 6. Податок  на прибуток  підприємств

Тема 7. Податок  на доходи фізичних осіб

Тема 8. Екологічне оподаткування

Тема  9. Плата за землю

Тема 10. Платежі за ресурси

Тема 11. Спеціальні режими оподаткування

Тема 12. Місцеві податки та збори

Додатки


Бюджетна система України: тренінг-курс: навч. посіб. / В.М. Опарін; С.Я. Кондратюк; Є.О. Малік та ін.; за заг. ред.. В.М. Опаріна; передм. Т.І.  Єфіменко.-К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012.-392 с.-(Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія,організація, навчання»

У навчальному посібнику розкриваються засади бюджетного устрою і

Формування  бюджетної системи України: методи поповнення і джерела доходів  бюджетів  та напрями і форми бюджетних видатків;

Зміст

Передмова

Вступ

Тема 1. Бюджетний устрій та формування бюджетної системи України

Тема 2. Державний бюджет України

Тема 3. Місцеві Бюджети

Тема 4. Міжбюджетні відносини в України

Тема 5. Видатки бюджетів  на економічну діяльність держави

Теми 6. Видатки бюджетів  на соціальний захист населення  і соціальне забезпечення

Тема 7. Видатки бюджетів  на охорону здоров’я , духовний та фізичний розвиток

Тема 8. Видатки бюджетів  на управління, оборону та реалізацію інших функцій держави

Тема 9. Видатки бюджетів  на обслуговування та погашення боргових зобов’язань


Бюджетна і податкова система України  у запитаннях і відповідях: навч. посіб./ М.І. Бондар, В.М. Опарін, О.М. Тимченко та ін.; передм. Т.І. Єфіменко .- К.:ДННУ «Акад. фін. управління»,2012.-336 с. .-(Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія,організація, навчання»

У навчальному  посібнику розглядається питання оподаткування з позицій бюджетної систем.

Зміст

Частина 1. Оподаткування доходів фізичних осіб

Частина 2. Бюджетний і податковий кодекси України очима платника податків (запитання і відповіді)


Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навч. посіб./Л.Д. Сафонова, А.Є.Бюряченко , Є.О.Малік та ін.; за заг. ред. Є.О. Малік; передм. Т.І. Єфіменко.-К.: ДННУ «Акад. фін. Управління, 2012. – 400 с. – (Серія «бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання»)

У навчальному посібнику органічно поєднано теоретичний і практичний матеріал, що дає змогу набути знань  та професійних навичок у сфері бюджетного менеджменту.

Зміст

Модуль 1. Вихідні положення управління бюджетом і бюджетним процесом

Модуль 2. Бюджетне планування в Україні

Модуль 3. Організація та порядок виконання бюджету

Модуль 4.Облік та звітність про виконання державного бюджету України і місцевих бюджетів України

Модуль5. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Комплексні аналітико-розрахункові завдання


Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація  та сталий розвиток в умовах реформування економіки України/ за ред. Ф.О.Ярошенко; ДННУ «Акад. фін. управління». – 2-ге вид. , переробл. –К.2011. – 704 с.

У монографії досліджено актуальні проблеми формування державного бюджету та  бюджетної стратегії підтримки економічного зростання в умовах реалізації Програми  економічних  реформ  на  2010-2014 роки.

Зміст

Розділ 1. Бюджетна стратегія підтримки економічного зростання у 2012-2014

Розділ 2. Макроекономічні передумови бюджетної  стабілізації та пріоритети державного бюджету 2012 року.

Розділ 3. Формування доходів державного бюджету в умовах імплементації фіскальних новацій

Розділ 4. Збалансованість бюджетної системи та удосконалення структури видатків бюджету

Розділ 5. Обмеження дефіциту бюджету та ефективна боргова політика

Розділ 6. Забезпечення прозорості бюджетної системи

Бюджетна і податкова системи


Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / за заг.ред. М.Я. Азарова. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.

Т.3: Бюджетне планування і прогнозування  на середньострокову перспективу - інноваційна складова  управління у сфері державних фінансів. – 2011. – 480 с.

Третій том монографії присвячено запровадженню інноваційної складової  управління у сфері державних фінансів – середньострокового  планування і прогнозування.

Зміст

Розділ 1. Середньострокове бюджетне планування і прогнозування  як інноваційний механізм управління державними фінансами

Розділ 2.Теоретико-методологічні та практичні  до прогнозування доходів бюджету на середньострокову перспективу

Розділ 3. Планування і прогнозування видаткової частини зведеного бюджету України на середньострокову  перспективу

Розділ 4. Нормативна база впровадження середньострокового бюджетного планування і прогнозування


Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг.ред. М.Я. Азарова. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.

Т.4. Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та  напрями підвищення ефективності

У четвертому томі  монографії розкривається соціальна складова бюджетної політики держави – основний інструмент забезпечення базових потреб населення, підкреслюється необхідність раціоналізації  соціальних зобов”язань  та підвищення ефективності державних соціальних видатків, зумовлена соціально-економічними та демографічними чинниками.

Зміст

Розділ 1. Теоретико - методологічні  засади регулювання соціальних видатків

Розділ 2. Чинники та ризики фінансового забезпечення соціальної сфери

Розділ 3. Напрями раціоналізації та підвищення ефективності бюджетних соціальних видатків

Розділ 4. Гармонізація соціальної та бюджетної політики

Розділ 5. Напрями розвитку системи загальнообов”язкового державного соціального страхування в Україні

Розділ 6. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті раціоналізації державних соціальних видатків в Україні


Опришко В.Ф., Ковальчук А.Т., Фукс Н.А. Бюджетне законодавство України: навч. посіб. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 240 с.

Навчальний посібник підготовлено з метою узагальнення  вітчизняного досвіду формування бюджетного законодавства та обґрунтування  основних напрямів його подальшого вдосконалення.

Зміст

Передмова

Вступ

Розділ 1. Загальні положення про бюджетну систему та бюджетне законодавство

Розділ 2. Система бюджетного законодавства в Україні

Розділ 3. Правові засади здійснення контролю за дотриманням  бюджетного законодавства України

Розділ 4. Юридична відповідальність за порушення бюджетного законодавства


Ризики після кризового розвитку фінансового сектору України : джерела, оцінки, інструменти стабілізації: аналіт. доп./Я.В. Белінська, Д.С. Покришко, О.О. Молдован , А.П. Павлюк; за ред.. Я.А. Жаліла .-К.; НІСД,2013. – 72 с.

Зміст

Вступ

1. Розвиток фінансового  сектору України у після кризовий період

2. Ризики розвитку фінансового сектору України

3. Складники політики фінансової стабільності


Чеховська І.В. Державна сімейна політика в Україні: теорія і практика реалізації: монографія. – Кам|’янець-Подільский, ТОВ «Друкарня «Рута»,2013. –736 с.

У монографії дослідження теоретико - методологічні засади державної сімейної політики України: розкрито сутність, визначено мету, завдання, принципи, функціі, досліджено ґенезу та чинники формування .

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державної сімейної політики

Розділ 2. Моделі, режими та напрями державної сімейної політики

Розділ 3. Суб’єкти забезпечення державної сімейної політики в Україні

Розділ 4. Адміністративно - правові форми та заходи реалізації державної сімейної політики в Україні


Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. /А.А.Чухно; передм. Л.В. Губернського, Т.І. Єфименко.-К.:ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. –Т.1 – 557с.

У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета , методи пізнання  економіки, парадигми альні зміни, синтез ключових теорій, функцій економічної теорії, формування нової інституціонально – еволюційної парадигми економічної науки.

Зміст.

Частина 1. Методологія економічної теорії

Частина 2. Формування інституціонально – еволюційної парадигми економічної теорії.

Частина 3. Становлення , функціонування і розвиток постіндустріальної інформаційної економіки


Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. /А.А.Чухно;  передм. Л.В. Губернського, Т.І. Єфименко.-К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. –Т.2 – 480с.

Зміст

Частина 4. Гроші та товарно-кредитне  господарство

Частина 5. Держава і фінанси

Частина 6. Сучасне світове господарство


электрик киев