Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.


Теорія ймовірностей для економістів: навч. посіб. / С.М. Григулич, В.П. Лісовська, О.І. Макаренко, І.І. Пахомов, В.Д. Стасюк, ГюМ. Черніс. – К.: КНЕУ, 2012. – 307 с.

 

Навчальний посібник містить курс теорії ймовірностей згідно з програмою курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» для бакалаврів з економіки. У посібнику подано теоретичний матеріал, який супроводжується розв’язаними прикладами типових задач з економічної практики.Інформаційні системи в економіці: монографія / за заг. ред. Д-ра екон. Наук, проф. С.В. Устенка. – К.: КНЕУ, 2012. – 425 с.

 

Монографію присвячено дослідженню сучасного стану, проблем і перспектив розвитку інформаційних систем в економіці. У монографії розглянуто роль і місце інформаційних систем в умовах зародження нового економічного устрою, який висуває такі вимоги до організації діяльності підприємств, виробничих систем, як орієнтація на знання, інноваційний характер виробництва, віртуалізація виробництва, динамізм, глобалізація, тощо.Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : : монографія / [Білецька Г.М., Кармаліта М.В., Куц М.О. та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки. – К.: Алерта, 2011. – 222 с.

 

У монографії значну увагу  приділено теоретичним засадам гармонізації законодавства України, розглянуто основні вектори адаптації податкового законодавства України до вимог Європейського Союзу та її сучасні тенденції.Лісовий, В.П. Торгівля цінними паперами: навч. посіб. / В.П. Лісовий, К.Г. Отченаш, В.В. Токар. – К. : КНЕУ, 2012. – 369 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто основні питання, які пов‘язані з торгівлею цінними паперами на фондовому ринку України. Головну увагу приділено основам підприємницької діяльності, характеристиці цінних паперів, особливостям здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, обліку та оподаткування таких операцій, ліцензування та регулювання даного виду діяльності.Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України: Монографія. – К.: Вид-во Кондор, 2012. – 184 с.

Монографія є першим у вітчизняній літературі фундаментальним дослідженням сутності іноземного капіталу та визначенню його ролі у розвитку кредитно-фінансової системи України. У монографії визначено поняття економічної безпеки держави, охарактеризовано елементи економічної безпеки України та вплив на них іноземного капіталу.Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : монографія / Ю.Б. Іванов, О.Л. Єськов. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. 328 с.

У монографії розглянуто теоретичні і методичні основи, а також застосовувані в українській та зарубіжній практиці механізми податкового регулювання економічного та соціального розвитку на рівні держави та платників податків. Запропоновано методичні підходи та практичні рекомендації щодо оцінки ефективності інструментів податкового регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності, оплати праці, соціальних процесів на підприємстві.Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі / С.Г. Осика, В.В. Коновалов; Київ, нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2011. – 280 с. – (Серія «Система Світової орга­нізації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів»)

Ця монографія є черговою роботою серії «Система Світової організації тор­гівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів», започаткова­ної з метою комплексного та неупередженого ознайомлення з особливостями функціонування системи вирішення міждержавних спорів у рамках Світової організації торгівлі та розкриття суті проблем, що впливають на ефективність цієї системи.
Сподіваємося, що ця монографія приверне увагу до нагальних проблем, пов’язаних з діяльністю України у СОТ, роботою українських урядовців у цій організації, захистом торговельних інтересів України та її суб’єктів господарсько-правових відносин.Рукавишникова И.В. Метод финансового права. Монография. /Отв. ред. Н.И.Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 288 с.

Монография посвящена системному изучению метода финансового права, в том числе вопросам, связанным с выявлением существенных признаков и характеристик метода финансового права, а также влияния указанного метода на динамику финансовых отношений, правовое положение участников финансовых правоотношений, способы защиты их прав и интересов. Кроме того, рассмотрены типичные способы правового регулирования, составляющиеМетод финансового права, изучены и описаны их отраслевые особенности.

Деревянко Б.В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти: монографія / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк: Кальміус, 2012. – 528 с.

У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу приділено правовому регулюванню надання послуг. На основі зарубіжного досвіду та власних висновків зроблено пропозиції до законодавства.Парыгина В.А., Тедеев А. А. Финансовое право. Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011 — 688 с.

Учебник готовит специалистов к работе в финансовой сфере, дает знания теоретических основ финансово-правового регулирования и умение использо­вания их в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Настоящее издание предназначено для студентов, аспирантов и препода­вателей экономических и юридических факультетов высших учебных заведе­ний, работников финансовых органов, суда, прокуратуры и всех интересую­щихся вопросами финансового законодательства.Козловська Л.С. Культура мови. Усна наукова комунікація: [порадник для магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю] / Козловська Л.С., Терещенко С.І. – К.: КНЕУ, 2011. – 170 с.

Пропонований посібник орієнтовано на погли блення й закріплення теорії комунікації та практики використання масових засобів в усному науковому спілкуванні. У посібнику подано поради щодо організації, змісту та вибору оптимальної форми монологу й діалогу під час репрезентації результатів досліджень.Шаркова І. М. принцип добросовісності в римському праві : історія та сучасність : монографія / І. М. Шаркова  ; за наук. ред. В. Ф. Опришко. – К. : КНЕУ, 2011. – 246 с.

 

У монографії досліджено процес виникнення та формування добросовісності як загального принципу природного права та пов’язаних з ним спеціальних принципів, презумпції, процесуальних засобів, а також проблеми рецепції цього принципу в сучасні системи приватного права.Липов В.В. Институциональная комплементарность социально-экономических систем: монография / В.В. Липов. Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. 484 с.

Раскрыты общенаучные предпосылки исследования явления комплементарности. Прослежена эволюция взглядов на закономерности взаимодействия компонентов экономических систем. Рассмотрены основные подходы к исследованию институциональной комплементарности в современной экономической теории. Предложены двухмерная концепция институциональной комплементарности и лестница оснований комплементарности элементов СЭС. Раскрыты основы комплементарного взаимодействия институтов в рамках основных моделей капиталистических систем и Украины.
электрик киев