ЕЛЕКТРОННІ КНИЖКИ

 

(РІДЕРИ)


У НАУКОВІЙ

 

БІБЛІОТЕЦІ:


НЕ ПРОСТО

 

РЕАЛЬНІСТЬ,

 

А ВИМОГА ЧАСУ

26 березня 2015 року представники Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України відвідали семінар для членів УБА на тему «Електронна книга: можливості, про які Ви ще не знаєте»., організований Українською бібліотечною асоціацією спільно з Гете-Інститутом в Україні.

Проводила заняття тренер Юлія Задеряка, PR директор компанії PocketBook, яка донесла до усіх присутніх основні параметри електронних книжок, особливості використання пристроїв для читання PocketBook, досвід використання електронних читанок у бібліотеках Європи, перспективи використання електронних читанок у бібліотеках України.

 

Крім отримання корисної інформації, яку надала тренер, учасники семінару мали змогу використати отримані знання на практиці та отримати цінні подарунки від представників компанії PocketBook.

Сподіваємось, що подальша тісна співпраця бібліотекарів та компанії PocketBook дасть позитивні результати у використанні електронних читанок та електронного контенту у нашій бібліотеці!

 

золотая линеечка

 

ЗУСТРІНЬ ВЕСНУ З НАМИ!!!

Святкові промені сонечка на книжкових полицях та тепла весняна атмосфера

чекають Тебе, наш КОРИСТУВАЧУ,

у читальних залах та на абонементах

Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України

У Науковій бібліотеці університету склалася добра традиція


організовувати святкові зустрічі у компанії творчих людей.


Так і світле весняне свято 8 Березня бібліотекарі зустріли в обіймах поезії надзвичайно


цікавої творчої особистості


Світлани Миколаївни Романчук, кандидата філологічних наук, доцента.


У рамках презентації її збірки поезій «На долонях життя» працівники бібліотеки та


гості мали змогу відчути силу СЛОВА, МУЗИКИ, ЖІНОЧУ чарівність та


життєдайний подих ВЕСНИ.

 

золотая линеечка

 

Шановні користувачі! До Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Місцеве самоврядування в Україні: історичні традиції та сучасна практика», пропонуємо переглянути віртуальну виставку видань з державного управління, державного будівництва та місцевого самоврядування.

Конституція України:(відповідає офіц.текстові). – Київ: ЦУЛ, 2014. – 60 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-673-240-2

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Офіційне видання. – Київ: Парламентське видавництво, 1997. – 99 с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-04-8

Законодавство України про місцеве самоврядування:збірник офіц. текстів законів.; cтаном на 1 квітня 2011 р.– Київ:ЦУЛ, 2011.– 208 с.– (Закони України).– ISBN 978-611-01-0170-7

Станом на 1 квітня 2011 р.

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про асоціації органів місцевого самоврядування»: чинне законод. зі змінами та допов. станом на 23 січня 2013 р.(офіц. текст). – Київ: Видав. ПАЛИВОДА, 2013. – 88 c. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-151-0

Станом на 23 січня 2013 року

Годованець В.Ф.

Конституційне право України:навч. посіб. / В.Ф.Годованець, А.С. Головін. – Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 c. – ISBN 978-617-02-0066-2

Станом на 11 квітня 2011 року розглядаються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України.

Майданник О.О.(Олена Олексіївна)

Конституційне право України:навч. посіб. – Київ: Алерта, 2011. – 380 с. – ISBN 978-617-566-033-1

Муніципальне право України:Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. – ISBN 966-667-191-3


Малиновський В.Я.

Державне управління: навч. посіб. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ: Атіка, 2009. – 608 с. – ISBN 978-966-326-348-9

Посібник подає основні теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської науки – історія та теорія державного управління – розглядаються в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській діяльності.


Державне управління: навч. посібник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник.– Київ: Знання, 2004. – 342 с. – (Вища освіта ХХІ ст.). – ISBN 966-8148-56-8

Посібник зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Розглядаються основи теорії державного управліня, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.

Цвєтков В.В.

Державне управління і політика:Монографія / В.В.Цвєтков, В.М.Селіванов, О.В.Скрипнюк. – Київ: «Абрис», 2006. – 312 с. – ISBN 966-531-170-4

Визначені такі визначальні складові і чинники суспільного розвитку, як право, політика, демократія й управління.

Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю. Оболенська. – Київ: КНЕУ, 2005. – 480 с. – ISBN 966-574-806-8

Подано тлумачення близько 1300 понять і термінів державного управління та державної служби, що охоплюють відомості з майже 23 тем професійного навчання фахівців для органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, їх практичної діяльності та особистого самовдосконалення, актуальних напрямів напрямів наукових досліджень.


Лазор О.Д.

Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – Київ: Дакор, 2007. – 312 с. – ISBN 966-8379-21-7

Зміст викладеного матеріалу представлений двома модулями, що складаються із тем, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інструкцій різних рівнів, їх повноваженнята взаємозв'язки; функціонування інституту публічної служби в Україні.


Прієшкіна О.В.

Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посібник. – Київ: Кондор, 2008. – 336 с. – ISBN 966-7982-66-1

У посібнику на основі сучасного законодавства аналізуються питання конституційно-правового регулювання демократії, безпосередньої демократії та її форм у місцевому самоврядуванні.


Круш П. В.

Муніципальне управління: Навч. пос. / П.В. Круш, О.О. Кожемяченко. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 168 с. – ISBN 966-364-329-329-329-3

Висвітлено політичні, правові та економічні аспекти створення й функціонування системи місцевого самоврядування в України.


Колодій А. М.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 2-ге видання, перероблене і доповнене / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – ISBN 966-667-211-1

Розглянуто поняття і загальну характеристику державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, порядок утворення і функціонування Верховної Ради України, Рахункової плати Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.


Рубцов В.П.

Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. для дист. Навчання / В.П. Рубцов, С.В. Фіалко; За наук. ред. О.С. Ігнатенка.– Київ: Університет «Україна», 2005. – 250 с. – ISBN 966-7979-92-Х

Системно викладено всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становленя, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, ораганів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Повноваження органів місцевого самоврядування на здійснення комунального управління та охорону власності: Монографія / І.П. Голосніченко, О.О. Кравчук, М.Ф. Стахурський. – Київ:Г.А.М., 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8618-24-6

Досліджуються питання управління у сфері місцевого самоврядування та повноваження його органів у механізмі правового регулювання.

Регіонально-адміністративний менеджмент: навч.посіб. / Під. ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – Київ: Вид. дім «Професіонал», 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-364-983-2

В посібнику дається аналіз економічних, політичних, соціальних, сціально-культурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту; децентралізації як механізму територіально-адміністративної реформи та стабілізації регіонального розвитку; управління фінансовими, природними ресурсами та охороною довкілля; аналіз шляхів та напрямів атикризового регіонально-адміністративного менеджменту; державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.

Ославський М.І.

Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. – Київ: Знання, 2009. – 216 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-576-0

Розкривається комплекс питань, що стосується організації та правового регулюванння виконавчої влади в Україні, аналізується функціонально-компетеційний зв`язок Президента України і виконавчої влади. Розглянуто особливості організації виконавчої влади на центральному та місцевому рівнях. Розкрито комплекс ресурсного забезпечення виконавчої влади в Україні.

Подаємо до вашої уваги бібліографічний список рекомендованої літератури за даною тематикою (рекомендована література знаходиться у фондах нашої бібліотеки)

 

 
Прямуємо назустріч користувачу разом з бібліотечною спільнотою

 

ПРЯМУЄМО НАЗУСТРІЧ КОРИСТУВАЧУРАЗОМ З БІБЛІОТЕЧНОЮ

 

 

СПІЛЬНОТОЮ!!!

 

26 лютого 2015 р. представники Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України відвідали семінар для членів УБА на тему «Організація приміщення бібліотеки відповідно до нових функцій».

Анна Журавльова, тренер, асистент відділу «Інформація та бібліотека» Гете-Інституту поділилася досвідом щодо сучасної концепції бібліотеки, її функцій та зон, ознайомила зі специфікою створення концепції та організації приміщення міської бібліотеки Мюнхена та запропонувала до уваги слухачів низку ідей щодо дизайнерського оформлення приміщення бібліотеки відповідно до вимог сьогодення.

Знання та досвід, отриманий на семінарі було покладено в основу створення проекту концепції розвитку Наукової бібліотеки університету на період з 2015 до 2020 року.

М'ЯКЕ ЗРУЧНЕ ЧЕРВОНЕ КРІСЛО - СИМВОЛ КОМФОРТУ, ЗАТИШКУ, ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ, СТВОРЕННЯ ДОМАШНЬОЇ АТМОСФЕРИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА У ПРИМІЩЕННІ БІБЛІОТЕКИ!

Працівники Наукової бібліотеки вдячні організаторам за можливість відвідати такий цікавий та корисний захід!!!

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ВІТАЄ СВОЇХ КОРИСТУВАЧІВ З ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!!

Нехай у Вашім серці завжди живе любов!

Людина, яка любить, не пам’ятає зло.

Щоб Ви любили щиро і Вас любили теж.

Без лестощів, всім серцем, відкрито і без меж!

НАЙРОМАНТИЧНІШІ ІСТОРІЇ ПРО КОХАННЯ ОПИСАНІ У КНИГАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ!!!

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ, ДЕ СЕРЕД ЦІКАВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПАНУЄ РОМАНТИЧНА АТМОСФЕРА СВЯТА УСІХ ЗАКОХАНИХ!!!

ІСТОРІЯ ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Існує багато легенд, пов'язаних з ім'ям Святого Валентина, - "винуватця" свята всіх закоханих, що наближається.

Одна з них свідчить: християнський священик Валентин жив в III столітті і прославився тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, не дивлячись на заборону римського імператора Юлія Клавдія II. Коли таємниця розкрилася, він представ перед префектом Риму і був засуджений до мученицької смерті, що і відбулося 14 лютого 269 (270) року.

ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ ТА СИМВОЛІКА ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм половинкам різноманітні подарунки:

• «валентинки» — символічні листівки у формі сердечок, які містять зізнання у коханні, найчастіше у віршованій формі;

• солодощі, виготовлені у тій же «серцевій» формі або які зображують фігурки Купідона — бога любові;

• м'які іграшки та сувеніри.

Очевидно, що головні символи свята повинні бути виконані в яскравих червоних і рожевих тонах — кольорах, що означають пристрасть і полум'я почуттів.

ОСОБЛИВОСТІ ДНЯ ВАЛЕНТИНА

• Ті, хто страждають від нерозділених або таємних почуттів, також дарують символічні сувеніри своїм коханим, ніби натякаючи на свою прихильність, нерідко такі подарунки підносяться інкогніто.

• Дуже романтично, коли в День закоханих, пари зізнаються один одному в любові, мріють про щасливе спільне майбутнє, а молоді люди роблять пропозиції руки і серця своїм обранцям.

• За статистикою, на 14 лютого припадає дуже велика кількість урочистих реєстрацій шлюбу та вінчань, оскільки молодь вважає хорошим знаком об'єднання сердець саме в День Святого Валентина.

День закоханих — світське свято. Оскільки його зустріч припадає на сльотавий і вогкий місяць зими, молодь з нетерпінням чекає його, щоб просто весело провести час, адже новорічні свята давно позаду, а весняна «маївка» ще нескоро. Тим не менш, є пари, які дуже серйозно ставляться до цієї дати і переносять на неї доленосні рішення.

 

 
<< Початок < Попередня 31 32 33 34 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL