золотая линеечка

 

 

ТАК ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ...


Наукова бібліотека Національного університету державної податкової служби України продовжує добру традицію відзначати знаменні дати у компанії творчих людей!

24 квітня у рамках святкування Всесвітнього дня книги та авторського права читачі нашої бібліотеки та гості мали змогу познайомитися з надзвичайно творчою особистістю, поетесою, професіоналом своєї справи і просто чудовою ніжною жінкою Юлією Бережко-Камінською.

В атріумі відбулася презентація її поетичної збірки - творчого тандему поетеси та фотохудожника Володимира Шилова «Так хочеться жити».

Спочатку збірку планувалося назвати «На повне серце». Та, всотуючи чорнила болю останніх подій і виплескуючи їх на сторінки, сама собою на перше вийшла місце філософія життя.

золотая линеечка

 

 

Бібліотека ХХІ століття:

 

перспективи та інновації


23 квітня 2015 року представники Наукової бібліотеки нашого університету взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації», зокрема, у пленарному засіданні і роботі секції Сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання інформаційних ресурсів”.

Керівники секції: Олег Сербін, кандидат історичних наук, директор НБ ім.М.Максимовича та Наталія Кобижча, кандидат культурології, викладач КНУКіМ, запропонували для обговорення актуальні проблемні питання бібліотек та альтернативні способи збереження інформації. Долучилися до обговорення фахівці провідних вузівських бібліотек, зокрема, з доповіддю «Фонди бібліотек ВНЗ України: особливості формування та збереження» виступила Наталія Якуніна, досвідом методики складання робочих таблиць з питання систематизації літератури поділилася Алла Гришина.

Світлини конференції:

Дякуємо колегам за можливість бути

 

учасниками зустрічі справжніх фахівців

 

своєї справи!

 

золотая линеечка

 

золотая линеечка

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

 

УКРАЇНИ


ЩИРО ВІТАЄ СВОЇХ КОРИСТУВАЧІВ


 

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаємо!

Жити в радості й любові від душі бажаємо!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!


золотая линеечка

 

Квітень 2015

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Васильців Т.Г. Економіка малого підприємництва: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міщенко; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. – К.: Знання. 2013. – 446 с.


У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства.


Зміст

Розділ 1. Економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств

Розділ 2. Економічне середовище діяльності малого підприємства

Розділ 3. Гарантування економічної безпеки функціонування малих підприємств

Глосарій

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. – 815 с.


У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу за переліком тем відповідно Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме:теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу.


Зміст

Передмова

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Тема 3. Аналіз майна підприємства

Тема 4. Аналіз оборотних активів

Тема5. Аналіз джерел формування капіталу  підприємств

Тема 6. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Тема. 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Тема 13. Комплекс оцінювання фінансового стану підприємств

Цивільне право України: особлива частина: підручн. / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеци. – К.: Знання, 2013. – 751 с.


У підручнику «Цивільне право України: Особлива частина» розглянуто окремі види договірних та не договірних зобовязань, спадкове право.


Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія / В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер,2013. – 320 с.


У монографії на основі аналізу чинного цивільного  законодавства, матеріалів судової практики і доктринальних положень науки цивільного права з’ясовуються поняття і правова сутність строків і термінів у цивільному праві, дана їх класифікація, аналізуються місце і роль часових категорій в окремих інститутах цивільного права.


Зміст

Розділ 1. Поняття і правова сутність строків і термінів у цивільному праві

Розділ 2. Види строків (термінів) у цивільному праві

Розділ 3. Строки (терміни) в інститутах права власності та інших речових прав

Розділ 4. Строки (терміни) в інститутах інтелектуальної власності

Розділ 5. Строки (терміни) в договірних зобовязаннях

Розділ 6. Строки (терміни) в недоговірних зобовязаннях

Розділ 7. Строки в корпоративних правовідносинах

Розділ 8. Строки (терміни) у спадковому праві

Розділ 9. Правові наслідки недотримання строків і термінів (прострочення) у цивільному праві

Висновки

Мала енциклопедія кримінального права /За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького. – К.: Кондор, 2012. – 284 с.


Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовується у Загальній частині  Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.

Мала енциклопедія приватного права / За заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького . – К.: Кондор, 2011. – 362 с.


У виданні розкриваються основні поняття та категорії приватного права, яке має більш як двохтисячну історію.

Міжнародні системи та глобальний розвиток: підручн. /В.А.Манжола, О.А. Коппель, М.Г. Капітоненко; за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манджоли. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 526 с.


Пропоноване видання – підручник нового покоління, у якому на основі досягнень сучасної науки викладено основні положення нормативної навчальної дисципліни  «Міжнародні системи та глобальний розвиток»


Зміст

Частина 1. Міжнародні системи

Частина 2. Глобальний розвиток


Пхиденко С.С. З історії формування логіки в Індії: Доба Старожитності та Середньовіччя: навч. посіб. – Луцьк: Волин. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 444 с.


У навчальному посібнику висвітлено історію становлення та розвитку логічних учень у Стародавній і Середньовічній Індії. На основі принципу поєднання  історичного й логічним методом порівняльного аналізу схарактеризовано основні етапи формування , зміст ідей і вчень філософських шкіл та течій в Індії, у яких уперше сформовано знання про форми, правила й закони логічного мислення.


Зміст

Передмова

1. Особливості формувань логічних знань в Індії

2. Ньяя:учення про логічне мислення

3. Логіка та гносеологія санкхї

4. Особливості раціональної логіки веданти

5. Релятивизм (сьядвада) логічного вчення Джайнізму

ПісляПіслямова

Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. – К.: Знання, 2012. – 319 с.


Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу.


Зміст

Передмова

Розділ 1. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

Розділ 2. Тенденції розвитку екологічного маркетингу

Розділ 3. Типи споживачів в екологічному маркетингу

Розділ 4. Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами

Розділ 5. Обгрунтування напрямів розвитку ринку екологічних товарів

Розділ 6. Роль держави у розвитку екологічного маркетингу

Лихолат С.М., Гапій І.Б. Етика бізнесу: навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – Знання, 2013.

 

Мета навчального посібника «Етика бізнесу» формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення  та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом .

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Етика – підгрунтя сучасного бізнесу

Розділ 2. Розвиток етики бізнесу

Розділ 3. Бізнес – етика та етикет: сутність, правила

Розділ 4. Бізнес – етика організації, фірми

Розділ 5. Основні концепції в етиці бізнесу

Розділ 6. Стиль і манери бізнесмена

Розділ 7. Культура поведінки  поза службою

Розділ 8. Етичні норми ділового спілкування

Розділ 9. Етика та етикет ділової суперечки

Розділ 10. Невербальні засоби спілкування  та діловий етикет

Розділ 11. Культура публічного виступу

Розділ 12. Корпоративна культура

Розділ 13. Адміністративна етика

Розділ 14.Етика рекламної діяльності

Розділ 15. Етика та етикет у міжнародних ділових стасунках.

 
<< Початок < Попередня 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL