Бібліографічний список рекомендованої літератури до Дня Конституції України
П'ятниця, 13 червня 2014 14:47

Бібліографічний список рекомендованої літератури до Дня Конституції України

КНИГИ

1.     Конституція України:Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.– Київ:Українська правнича фундація, 1996.– 44 с.

2.     Конституція України:Прийнята на V-й сесії ВР України 28 червня 1996 р.– Київ:Юрінком, 1996.– 80 с.

3.     Конституція України:Прийнята на п 'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.– Харків:СПД ФО Співак Т.К., 2006.– 48 с.

4.     Конституція України:прийн. на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– Київ:Велес, 2011.– 48 с.– (Офіційний документ)

5.     Конституція України:наук. - практ. комент./редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин та ін.– 2-ге вид., перероб. і доповн.– Харків:Право, 2011.– 1128 с.

6.     Конституція України:наук. - практ. комент./редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин та ін.– 2-ге вид., перероб. і доповн.– Харків:Право, 2012.– 1128 с.

7.     Конституція України:станом на 02 квітня 2012 р. (відпов.офіц.текстові).– Київ:Правова єдність, 2012.– 96 с.

8.     Конституція України:чинне законод. зі змін. та допов. станом на 12 березня 2013 р. (офіц.текст).– Київ:Вид. дім "ПАЛИВОДА А. В.", 2013.– 64 с.– (Закони України)

9.     Конституція України:чинне законод. станом на 08 січня 2013 р. (відпов.офіц.текстові).– Київ:Правова єдність, 2013.– 104 с.

10.                       Конституція України:чинне законод. зі змін. та допов. станом на 21 червня 2013 р. (офіц.текст).– Київ:Вид. дім "ПАЛИВОДА А. В.", 2013.– 64 с.– (Закони України)

11.                       Конституція України:чинне законод. зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 р. (офіц. текст).– Київ:Вид. дім "ПАЛИВОДА А. В.", 2013.– 64 с.– (Закони України)

12.                       Конституція України:(відповідає офіц.текстові).– Київ:ЦУЛ, 2014.– 60 с.– (Законодавство України)

13.                       Конституція України - гарант захисту прав людини.– Київ:Знання, 2006.– 55 с.

14.                       Конституція України у судових рішеннях/автор. вступн.стат. та упор. д.ю.н. М.П. Орзіх, к.ю.н.доц. А.А.Єзеров, к.ю.н.доц. Д.С.Терлецький.– Київ:Юрінком Інтер, 2011.– 432 с.

15.                       Конституція України. Офіційний текст. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина:навч. посібник/Упоряд. М.І. Хавронюк.– Київ:Парламентське вид-во, 1999.– 544 с.– (Законодавство: нормативні документи та коментарі)

СТАТТІ

1.     Абасов Г.Г. Проблеми визначення конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування//Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць.-2013.-Вип.59.– С.83-89.

2.     Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах//Юридичний вісник.-2010.-№ 1.– С.41-47.

3.     Бабенко К. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України//Вісник Конституційного Суду України.-2007.- №3.– С.54-61

4.     Бабенко К. Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні//Юридична Україна.-2012.- №1.– С.12-17.

5.     Багрій О. Принцип верховенства права Конституції України у контексті застосування практики Європейського суду з прав людини//Юридична Україна.-2012.-3.– С.37-42.

6.     Багрій О.,  Сутність принципу верховенства Конституції України//Підприємництво, господарство і право.-2013.-9.– С.83-87

7.     Багрій О.І. Роль Конституційного Суду України в реалізації принципу верховенства Конституції України//Публічне право,2012.-№1(5).– С.326-333.

8.     Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні//Право України.-2011.-4.– С.53-58.

9.     Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права//Право України.-2013.-5.– С.46-53.

10.                       Барбашова Н. Конституційне закріплення концепції сталого розвитку України//Право України.-2013.-1-2.– С.269-274.

11.                       Батанова Н. Конституційно-правова відповідальність як гарантія забезпечення державного суверенітету України//Юридичний вісник.2011.-№ 3.– С.25-31.

12.                       Бесчастний В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах//Віче.-2009.-12.– С.6-9.

13.                       Бєлов Д.М. Поняття та юридичне значення перетворення Конституції//Публічне право.–2012.-№4 (8).– С.38-44.

14.                       Білак М. Президент України як гарант Конституції України//Право України.-2007.-11.– С.11-17.

15.                       Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини - головний обов'язок держави//Право України.-2011.-7.– С.169-174.

16.                       Букач В. Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні//Юридичний журнал.-2012.-9 (123).– С.35-39.

17.                       Бурдоль Є. Заняття бродяжництвом і право на свободу та особисту недоторканність/ Є.Бурдоль, К.Волков /Вісник прокуратури.-2010.-12.– С.36-40.

18.                       Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя)//Вісник Конституційного Суду України.-2011.-3.– С.48-56.

19.                       Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу//Вісник Академії правових наук України.-2010.-2(61).– С.61-69.

20.                       Веніславський Ф.В. Правова охорона Конституції як передумова стабільності конституційного ладу України: теоретичні аспекти//Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство-2008.-Вип.478.– С.41-47.

21.                       Веніславський Ф.В. Правове обмеження державної влади - необхідна передумова стабільності конституційного ладу//Право України.-2010.-6.– С.108-116.

22.                       Веремієнко С. До питання про структуру Конституції України/ С.Веремієнко, Л.Шестак /Підприємництво, господарство і право.-2010.-12.– С.144-148.

23.                       Волинець В. Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави//Юридична Україна.-2013.-4.– С.9-15.

24.                       Волков М. Конституція української гетьманської держави (конситуція Пилипа Орлика 1710 року)//Юридичний журнал-2009.-9(87).– С.91-92.

25.                       Гаращук М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року)//Юридичний журнал-2009.-7-8(86).– С.179-180.

26.                       Гультай М. Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження//Вісник Конституційного Суду України-2014.-№1.– С.68-75

27.                       Гусейнова-Чекурда Р.З. Конституційне право людини і громадянина на свободу слова (на прикладі ЗМІ)//Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.-2011.-2(75).– С.159-166.

28.                       Дуброва О.Б. Поняття, суб'єкти та різновиди конституційного контролю (на прикладі України)//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2011.-№ 12.– С.88-97.

29.                       Задорожня Г. Аксіологічний вимір Конституції України: проблеми теорії та практики//Юридичний журнал.-2012.-7-8 (121-122).– С.98-102.

30.                       Іванюшенко В.В. Поняття Конституційного права людини на безпечне для житття і здоров'я довкілля//Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право).-2005.-5 (32).– С.138-142

31.                       Іншин М.І. Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України//Публічне право.-2013.-№1 (9).– С.187-191.

32.                       Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України/ В.Кампо, В.Овчаренко//Вісник Конституційного Суду України.-2011.-3.– С.64-76.

33.                       Каплій О. Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні//Юридичний вісник.-2013.-№ 1.– С.38-45.

34.                       Кінаш Б.С. Конституційно-правовий статус парламентарів//Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.-2011.-2(75).– С.90-96.

35.                       Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні//Вісник Конституційного Суду України.-2014.-№2.– С.66-73.

36.                       Коваленко В.В. Конституційна модернізація правоохоронної діяльності та системи органів охорони правопорядку: європейський досвід й українські перспективи//Право України.-2013.-№11.– С.292-302.

37.                       Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права//Підприємництво, господарство і право.-2013.-9.– С.48-52.

38.                       Корнієнко М.І. До ювілею українського конституціоналізму//Економіка ринкових відносин.-2011.-№7.– С. 239-244.

39.                       Костюк В.Л. Конституційні принципи трудової правосуб'єктності: науково-правовий аспект//Публічне право.-2014.-№1 (13).– С.151-158.

40.                       Крусян А. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму//Право України.-2013.-8.– С.72-81.

41.                       Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму//Вісник Конституційного Суду України.-2011.-3.– С.77-88.

42.                       Кудрявцева О. Класифікація та систематизація конституційних прав і свобод дитини в Україні//Юридична Україна.-2014.-№2.– С.47-51.

43.                       Кулинич П.Ф. Проблеми реалізації конституційного принципу непорушності права власності на землю у законодавстві України та в правотворчій практиці//Земельне Право України.-2013.-12.– С.6-12.

44.                       Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції України//Підприємництво, господарство і право.-2014.-№2.– С.90-93.

45.                       Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування//Вісник Академії правових наук України.-Харків.-2010.-1(60).– С.40-48.

46.                       Лемак В.В. Основні права людини як джерело права: постановка питання//Філософія права і загальна теорія права.– 2013.-№2.– С.73-79.

47.                       Летнянчин Л. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики//Вісник Національної академії правових наук України.-2013.-№4(75).– С.67-80.

48.                       Литвин В.,  Життя вимагає модернізації Основного Закону України//Право України.-2012.-8.– С.16-18.

49.                       Мацькевич М.М. Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні: історико-правовий аспект//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2011.-№ 11.– С.42-47.

50.                       Мацюк А. Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи//Віче.-2013.-4 (337) лютий.– С.15-20.

51.                       Нікітенко Л.О. Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2013.-№ 1.– С.116-123.

52.                       Оксенчук І. Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери//Юридична Україна.-2012.-3.– С.26-30.

53.                       Олійник О. Земля - основне національне багатство України//Вісник прокуратури.-2010.-9.– С.31-35.

54.                       Олькіна О. Функції конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України//Підприємництво, господарство і право.-2012.-2.– С.11-14.

55.                       Ольхіна Н. Творець першої української конституції (1672-1742)/ Н.Ольхіна, Л.Непран, І.Рибак;/Історія України.-2003.-29-32.– С. 49-52.

56.                       Оніщук М. Відповідальне правління і народний суверенітет: нотатки до конституційного творення/ М.Оніщук, М.Савчин//Вісник Національної академії правових наук України.-2013.-№2(73).– С.115-125.

57.                       Панасюк В.В. Конституційно-правовий статус особи. Український вимір//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2011.-№ 10.– С.131-138.

58.                       Пасенюк О.М. Адміністративне судочинство як засіб утвердження верховенства права у вітчизняному конституційному устрої//Право України.-2014.-№3.– С.18-27.

59.                       Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України//Право України.-2008.-3.– С.18-23.

60.                       Подорожна Т. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти//Підприємництво, господарство і право.-2013.-11.– С.72-75.

61.                       Подорожна Т. Дефінітивна специфіка Конституції як Основного Закону держави//Підприємництво, господарство і право.-2010.-11.– С.39-42.

62.                       Провізіон Т.О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття//Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць.-2010.-Вип.47.– С.198-204.

63.                       Пушкіна О. Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України//Юридична Україна.-2012.-2.– С.20-25.

64.                       Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації//Вісник Національної академії правових наук України.-2014.-№1(76).– C.19-31.

65.                       Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства)/ П.Рабінович, В.Гончаров /Вісник Академії правових наук України.-2011.-2(65).– C.3-15.

66.                       Рабінович П. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства/ П.Рабінович, В.Гончаров;/Право України.-2011.-6.– С.105-112.

67.                       Рудик П.А. Суб'єкти внесення змін до Конституції України//Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць.-2013.-Вип. 62.– С.90-97.

68.                       Сергеєва О. Історичний аспект розвитку Конституції України: її значення і надбання//Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць.-2006.-Вип.34.– С.663-667.

69.                       Скрипнюк О. Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми//Вісник Національної академії правових наук України.-2013.-№2(73).– С.108-114.

70.                       Скрипнюк О. Конституційний лад в Україні: методологічні проблеми розвитку та вдосконалення в контексті конституційної модернізації//Вісник Академії правових наук України.-2012.-4(71).– С.123-134.

71.                       Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права//Право України.-2013.-5.– С.253-261.

72.                       Скрипнюк О.В. Сучасна конституційно-правова доктрина України//Право України.-2013.-№12.– С.16-32.

73.                       Скупінський О. Конституційно-правові принципи економічної системи України//Вісник Академії правових наук України.-2010.-2(61).– С.196-206.

74.                       Слінько Д.С. Стратегічне значення конституційних норм для удосконалення кримінально-процесуального законодавства//Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.-2013.-№2.– С.199-202.

75.                       Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процесу у світлі висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія)//Право України.-2012.-8.– С.146-153.

76.                       Ставнійчук М.І. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України//Право України.-2013.-5.– С.18-29.

77.                       Тисянчин В.М. Конституційна модель економічної системи в Україні: основні напрями вдосконалення//Вісник господарського судочинства.-2012.-1.– С.154-158

78.                       Тищик Б. До питання про маловідомий проект Конституції Української Народної Республіки 1920 р.//Вісник Львівського університету. Серія юридична.-2013.-Вип.57.– С.134-145.

79.                       Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини//Право України.-2010.-11.– С.297-304.

80.                       Федоренко В.Л. Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір//Бюлетень Міністерства юстиції України.-2011.-№ 8-9.– С.5-15.

81.                       Федоренко В.Л. Теоретико-метологічні основи системи і структури конституційного права України//Право України.-2013.-№12.– С.33-53.

82.                       Хавронюк М.І. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи//Право України.-2011.-9.– С.135-146.

83.                       Чернецька О.В. Конституція України та конституційна реформа в національному конституційному вимірі//Часопис Київського університету права.-2012.-№3.– С.112-116.

84.                       Чернопищук Я. Європейські правові цінності в Конституції України//Юридичний вісник,2011.-№ 2.– С.24-30.

85.                       Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституційного регулювання//Юридична Україна.-2010.-10.– С.53-57.

86.                       Шаптала Н. Контроль конституційних норм в Україні: ціннісні досягнення й шляхи вдосконалення//Вісник Конституційного Суду України.-2013.-5.– С.92-99.

87.                       Шевченко Л.І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо прав в Україні//Мовознавство.-2013.-№5.– С.37-41.

88.                       Шевчук С.В. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України//Право України.-2011.-5.– С.175-185.

89.                       Шукліна Н.,  Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю//Право України.-2010.-11.– С.76-83.

90.                       Юхтенко Л.Р. Конституційно-правовий аспект розвитку державної митної справи//Митна справа.-2013.-2.– С.25-31.

91.                       Ющик О. Конституційний процес в Україні: особливості сучасного етапу//Право України.-2012.-8.– С.19-27.

92.                       Яковлєв А. Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні//Вісник Національної академії правових наук України.-2013.-№4(75).– С.81-89.

93.                       Яремчук В.Б.,  Поняття та система джерел конституційного права України//Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.-2012.-4(83).– С.30-39.