Грудень 2015

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки. Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся доНаукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

 

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: монографія / О. Ю. Бусол. К. : Ін Юре, 2014. 564 с.


Монографія присвячена проблемам протидії корупційній злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави. Тема, розкрита автором монографії, особливо актуальна нині, коли зусилля України, що прагне до вступу в ЄС, спрямовані на зниження корупційної злочинності у державному секторі та правоохоронних і судових органах. Дослідниця звертає увагу читачів на те, що перші кроки у боротьбі з корупцією як загрозою національній безпеці в Україні стали можливими лише в 90-х роках ХХ ст., коли розпочалося формування законодавчої бази протидії корупційній злочинності. Читачі зможуть ознайомитися з корупційними схемами, які діють в окремих сферах суспільного життя, зокрема, в найкорумпованіших (за висновками вітчизняних та міжнародних експертів) органах прокуратури, правоохоронних та судових органах, галузі охорони здоровя України та в системі державних закупівель.

       ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Концептуальні засади визначення сутності корупції та її ознаки

Розділ ІІ. Загальна характеристика антикорупційного законодавства України

Розділ ІІІ. Організована корупційна злочинність, як загроза національної безпеки України

Розділ IY. Характеристика сучасного стану корупції у правоохоронних органах і органах

Розділ Y. Проблеми корупційної злочинності в окремих сферах
суспільного життя України

Розділ YI. Теоретичні та практичні проблеми протидії корупційній злочинності в Україні в сучасних умовах

Розділ YII. Проблеми вдосконалення заходів протидії корупційній злочинності на державній службі в Україні

Розділ YIІІ. Використання потенціалу окремих інститутів громадського суспільства України у протидії корупційній злочинності

Висновки

 

Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. Х. : Право, 2015. 192 с.

У виданні висвітлюється історія становлення та діяльності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України за 20 років. Наводиться інформація щодо тем фундаментальних та прикладних досліджень, що розроблялися протягом цього періоду структурними підрозділами цієї установи, їх вкладу в розвиток вітчизняної юридичної думки в цілому, участі фахівців Інституту у наукових заходах та законотворчому процесі нашої держави, підготовки наукових кадрів та ін. Розраховане на науковців, працівників правоохоронних органів, викладачів, аспірантів і пошукувачів, студентів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться питаннями боротьби зі злочинністю.

 Шепетько С. А., Юрченко О. М. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацию в державі: монографія. К. : МП Леся, 2015. 251 с.

У монографії наведено аналіз тенденцій організованої злочинності на території України та її впливу на макроекономічні показники держави.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Організована злочинність як загроза національній безпеці України

Розділ 2. Заходи запобігання та протидії організованої злочинності

Висновки

Мартиненко В. В., Моцелюх Н. П. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації : теоретичні та прикладні аспекти (монографія). К. ЦУЛ, 2015. 240 с.

Обґрунтовано концептуальні підходи щодо зміцнення безпеки національної економіки з урахуванням впливу глобалізації. Запропоновано дворівневу систему дій, що передбачає їх реалізацію на двох рівнях економічної безпеки країни забезпечення (короткострокова перспектива) і зміцнення (довгострокова перспектива) у період інтеграції у глобалізований простір. Підтверджено, що на рівні забезпечення поєднуються аналіз якісних та кількісних параметрів, статистичне моделювання впливу глобалізації на стан економічної безпеки країни, а на рівні зміцнення довгострокове прогнозування впливу глобалізації на стан економічної безпеки, аналіз перспектив і тенденцій розвитку та реалізацію стратегічних пріоритетів посилення безпеки національної економіки в умовах глобалізації. Упровадження запропонованого автором концептуального підходу дасть змогу розробити стратегічні пріоритети зміцнення безпеки економіки України.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Національна економічна безпека в контексті глобальних імператив економічного розвитку

Розділ 2. Методичні засади оцінки економічної безпеки України в контексті її зміцнення

Розділ 3. Оцінка рівня економічної безпеки України в контексті її зміцнення

Розділ 4. Сучасні стратегічні ініціативи зміцнення економічної безпеки України

Управління безпекою фінансових установ : колективна монографія / М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький, Є. А. Поліщук. К. : КНЕУ, 2015. 486 с.

У монографії досліджується актуальна проблема управління безпекою фінансових установ.

 

ЗМІСТ

Передмова

Частина І.Теоретичні положення фінансової безпеки небанківських фінансових установ

Розділ 1. Небанківські фінансові установи: теоретичні основи

 Розділ 2. Місце і роль фінансової безпеки у діяльності об'єктів господарювання держави

Розділ 3. Методологічні засади виникнення небезпеки у фінансовому секторі

Частина ІІ. Інструменти дослідження важелів управління безпекою небанківських фінансових установ (на прикладі діяльності страхових компаній)

Розділ 4. Об'єктно-орієнтовані аспекти управління стабільністю небанківських фінансових установ

Розділ 5. Моделювання фінансової стабільності страхової компанії

Розділ 6. Інформаційно-аналітична підтримка безпеки страхової компанії

Розділ 7. Вдосконалення важелів управління безпекою небанківських фінансових установ

Шкляр С. В. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України : монографія. К. : ТОВ-ВО Юстініан, 2015. 200 с.


Монографія присвячена проблемі забезпечення ефективного представництва інтересів суб'єктів господарювання в процедурах застосування конкурентного законодавства. Зокрема, у книзі автор акцентує увагу на необхідності вдосконалення ряду процесуальних механізмів, покликаних врівноважити в правах відповідача та орган АМК, що проводить розслідування.

       ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Юридична проблематика правовідносин суб'єктів господарювання з органами Антимонопольному комітету

Розділ 2. Механізм захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами АМК України в матеріаально-правовому ракурсі

Розділ 3. Механізм захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами АМК України як процедура і процес

Поздняков С. П. Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні : теоретико-методологічні засади : монографія. К. : НУБіП України, 2014. 424 с.


Тема монографії обумовлена необхідністю адміністративно-правової організації діяльності субєктів публічної (виконавчої й органів самоврядування) влади й управління нового, публічно - сервісного типу, що не перешкоджає, а сприяє соціально-економічному розвитку в Україні.

       ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Філософсько та соціально-правові засади публічно-владної діяльності зі сприяння самореалізації господарської свободи людини

Розділ 2. Публічно-правові принципи розвитку адміністративно-правового регулювання господарських відносин в Україні

Розділ 3. Право публічної власності: адміністративно-правового регулювання розвитку

Розділ 4. Адміністративно-правові засади діяльності суб'єктів публічної адміністрації у сфері соціально-економічного розвитку


Овчаренко Д. А. Покарання як соціальне явище : філософсько-правові аспекти : монографія / Д. А. Овчаренко. Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. 266 с.


У монографії висвітлюються філософсько-правові аспекти покарання як соціального та правового явища.
Рекомендовано для студентів, викладачів, науковців, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблематикою покарання в широкому соціокультурному контексті та досягненнями філософії права на сучасному етапі її розвитку, а також намагається розширити знання з філософії, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права та багатьох інших дисциплін.

       ЗМІСТ

Розділ 1. Філософські засади дослідження покарання як соціокультурного феномену

Розділ 2. Покарання як соціальне та правове явище

Розділ 3. Філософсько-правові проблеми удосконалення інституту кримінального покарання в Україні


Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві : збірник наукових праць / [Калениченко Р.А., Ківенко Н. В., Корольчук М. С., Льовкіна О. Г., Осьодло В. І., Пєтухова І. О., Тарапатова Н. М. та ін.]; за загальною ред. Ківенко Н. В. Ірпінь : Вид-во Національного університету ДПС України, 2014. 286 с.


Збірник наукових праць містить стисле викладення науково-дослідних робіт, представлених на щорічному міжвузівському науково-практичному семінарі Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві. Представлені у збірнику праці містять напрацювання у сфері дослідження проблем взаємодії особистості та суспільства як в цілому, так і в окремих суспільних сферах, таких як освітня, правова, економічна, податкова, професійна тощо. Збірник пропонується до уваги науковців, науково-педагогічних працівників, викладачів вищих закладів освіти, молодих дослідників, студентів навчальних закладів та усіх зацікавлених у дослідженні ролі особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві.

      


Тітаренко Г. Б. Розвиток національної системи України : монографія. К. : ДП Інформ. аналіт. агентство, 2013. 439 с.


У монографії розглянуто національну інноваційну систему як ключовий фактор розвитку економіки в сучасних умовах. Предметом дослідження є процес формування України національної інноваційної системи в контексті особливостей розвитку вітчизняної економіки. Мета дослідження полягає, по-перше, в розробці теоретико-методологічних засад формування національної інноваційної системи України, по-друге, формулювання на цій базі комплексу практичних рекомендацій та пропозицій з її створення.

       ЗМІСТ

Розділ 1. Методологічні засади формування та розвитку національної інноваційної системи

Розділ 2. Інституціональні особливості розвитку національних інноваційних систем

Розділ 3. Інституціональне забезпечення інноваційного потенціалу держави як підґрунтя розвитку національної інноваційної системи України

Розділ 4. Концепція розвитку підприємницького середовища національної інноваційної системи України

Розділ 5.Напрями розвитку середовища, що генерує знання в контексті розвитку національної інноваційної системи України


Міжнародна термінологія у сфері міграції : українсько-англійський тлумачний словник. К. : Бланк-Прес, 2015. 100 с.


Українсько-англійський тлумачний словник Міжнародна термінологія у сфері міграції підготовлено в рамках фінансованого Європейським Союзом проекту Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань місії у Східній Європі (MIGRECO) на основі узагальнення попередніх публікацій МОМ з подальшими правками і доповненнями, внесеними в тісній співпраці з провідними експертами галузі із КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Національної академії Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України. У словнику представлені тлумачення основних термінів і понять, найбільш часто вживаних на міжнародному рівні в роботі міграційних органів, а також у суміжних сферах міжособистісного спілкування громадян різних країн та регіонів. Словник охоплює основні області міграційних процесів: правове регулювання, державна міграційна політика, безпека документів (у тому числі питання біометрії та захисту персональних даних), управління кордонами, візи та консульські питання, інструменти та організація в галузі міжнародного співробітництва з міграції. Представлена публікація може викликати зацікавленість у студентів, що навчаються за напрямками філології, правознавства, політології, міжнародних відносин, інформатики і комп'ютерних наук, туризму, а також науковців, що займаються дослідженнями в цих і суміжних сферах.