Шановні читачі!

До вашої уваги пропонуємо нові видання. які надійшли до бібліотеки.

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до Наукової бібліотеки, де вам допоможуть підібрати не тільки запропоновану літературу, а й літературу на будь-яку іншу тему.

Адміністративне судочинство: навч. посіб. для підготовки до іспитів. – К.: ЦУЛ, 2014. – 186 с.


Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації

 

Актуальні питання кримінального процесу України :навч. посіб. / за заг. ред. Є.М. Блажівського . – К.: Національна академія прокуратури України, ЦУЛ,2013. – 304 с.


У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання Кримінального процесу.


ЗМІСТ


Розділ 1. Загальні теоретичні питання кримінального процесу України

Розділ 2. Досудове розслідування

Розділ 3.Судове провадження

Розділ 4. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Практичний коментар – розяснення: К.: ЦУЛ, 2014. – 238 с.


Практичний посібник – коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів.

Потомська Н.А. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків , зборів (обов’язкових платежів): монографія. – К.: ЦУЛ, 2013. – 160 с.


У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики розкрито сутність поняття «документ» та визначено його основні функції, проаналізовано  та розмежовано процесуальні поняття «документ» і «документ - речовий доказ» при розслідуванні кримінальних проваджень .


ЗМІСТ


Розділ 1. Процесуальні і криміналістичні основи збирання і досліджень основи збирання і дослідження документів при розслідування кримінальних правопорушень

Розділ 2. Види документів у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків . зборів і особливості їх збирання на досудовому розслідуванні

Розділ 3. Особливості дослідження документів слідчим та фахівцями експертно-криміналістичних установ

Спори про спадщину: прак. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 288 с.


У книзі проаналізовано застосування положень законодавства  про спадкове право та спори : загальні правила спадкування  за  заповітом і за законом, порядок придбання  спадщини, спадкування за відсутністю будь яких документів, необхідних для прийняття спадщини,  шляхом встановлення  в судовому порядку місця відкриття спадщини, факти родинних відносин (батьківства), факту прийняття спадщини.

Золотих І.Б. Історія економічних вчень: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. –186 с.


Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напрямів економічної науки, з'ясовується внесок представників різноманітних наукових течій у формування і розвиток економічної теорії. Особливої уваги приділено аналізу сучасних економічних концепцій. Окремі положення відображають авторську точку зору.


ЗМІСТ


Передмова

Частина 1.Економічні вчення епохи до ринкової економіки

Частина 2. Класичний напрям політекономії

Частина 3. Субєктивістський напрям в економічній науці

Частина 4. Парадигми 20 століття

Частина 5. Концепції державного регулювання економіки

Словник термінів і понять

Структурно – модульна схема дисципліни «Історія економічних учень»

Плани семінарських занять

Тестові контрольні питання

Питання до іспиту

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів заочної форми навчання

Аналіз господарської діяльності: навч. посіб./ за заг. ред. І.В.Сіменко, Т.Д. Косовой. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с.


У навчальному посібнику розкрити теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення.


ЗМІСТ


Змістовний модуль1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності

Змістовний модуль 2. Аналіз прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів

Змістовний модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів

Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 20143. – 142 с.


У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, повязана з виконанням будь яких наукових робіт


ЗМІСТ


Розділ 1. Поняття, зміст і функції науки

Розділ 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Розділ 4. Самостійна робота студента в системі навчального процесу.

Розділ 5. Наукові роботи

Розділ 6. Винахідництво і раціоналізаторство

 

Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й.  Казначейська система: підручник. – 3-тє вид. змін. й доп. – К.: ЦУЛ, 2014. – 868 с.


Розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті  нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.


ЗМІСТ


Частина 1. Бюджет та організація бюджетного процесу

Частина 2. Основи казначейської справи

Частина 3. Казначейське обслуговування бюджетів , державних цільових фонді, боргу

Частина 4. Бухгалтерський облік , звітність і контроль у системі казначейства

Частина 5. Інформаційно-технічне забезпечення казначейської системи

Частина  6. Казначейські системи зарубіжних країн

Вовчак О.Д. Гроші та кредит: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 424 с.


Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Гроші та кредит», відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка  і підприємництво»


ЗМІСТ


Передмова

Навчальна програма дисципліни « Гроші та кредит»

Розділ 1. Гроші та грошові системи

Розділ 2 .Кредит у ринковій економіці

Розділ 3. Банківництво

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу «Гроші та кредит»

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку: практ. посіб. – К.: ЦУЛ, 2012. – 342 с.


Валютні відносини як сукупність зв'язків, що існують між різними країнами та окремими суб'єктами міжнародного обміну, існують вже досить довгий час. Їх виникнення обумовлене двома причинами. По-перше, це впровадження і використання грошей та грошових систем різних країн і регіонів. По-друге, це розвиток товарного виробництва і, як наслідок, суттєве розширення сфери обміну, що опосередковуються  грошима різної державної приналежності.


ЗМІСТ


1.Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків – нерезидентів у гривнях

2. Порядок ліцензування валютних операцій

3. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно – імпортними

операціями

4. Порядок здійснення контролю за експортно - імпортними операціями

5. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно – правових актів НБУ

6. Експорт – оподаткування та облік

7. Імпорт-оподаткування та облік

8. Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

9. Порядок відрядження за кордон

10. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентом

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

 

Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2014. – 294 с.


У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як система протидії легалізації доходів,одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.


ЗМІСТ


Розділ 1. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації і фінансування тероризму

Розділ 2. Організація системи фінансового моніторингу в Україні

Розділ 3. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному

та національних рівнях

Розділ 4. Організація проведення фінансового моніторингу комерційними банками України

Розділ 5. Проведення ідентифікації клієнтів комерційними банками

Розділ 6. Порядок виявлення , реєстрації та  передачі інформації про фінансові операції, що  підлягають фінансовому моніторингу

Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с.


Розглянуті поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до вимог нормативних актів України. Щодо найбільш складних первинних документів подано зразки їхнього заповнення.


ЗМІСТ


1. Первинні документи в системі бухгалтерського обліку

2. Облік бланків суворої звітності

3. Первинний облік необоротних активів

4. Первинні документи обліку  коштів і розрахунків

5. Первинні документи з обліку запасів

6. Первинна документація з обліку праці і заробітної плати

7. Застосування первинних документів з обліку виробництва на промислових  підприємств

8. Первинні документи з обліку будівництва

9. Документування  діяльності автотранспортних підприємств

10. Первинні документи в громадському харчуванні

11. Первинні документи побутового обслуговування  населення

12. Первинні документи зовнішньоекономічної діяльності

13. Документальне оформлення інвентарних активів, зобовязань і розрахунків

14. Первинні документи в системі податкового обліку

15. Облікова політика підприємства

16. Облік нещасних випадках на виробництві

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / О.В. Сметанко, І.С. Шарапов, В.О. Горбачов; за ред. О.В. Сметанко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 456 с.


Систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах.


ЗМІСТ


Розділ 1. Сутність, принципи та вимоги до управлінських рішень

Розділ 2. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень

Розділ 3. Програмно - цільове управління  та управлінські рішення

Розділ 4. Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень

Розділ 5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління доходами , витратами та фінансовими  результатами

Розділ 6. Системний аналіз управлінських проблем

Розділ 7. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Розділ 8. Моделі фінансового управління

Розділ 9. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Розділ 10. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті з управління запасами

Розділ 11. Моделі та методи прийняття рішень з управління  основними засобами

Розділ 12. Моделі та методи прийняття рішень з управління  фінансовими інвестиціями

Розділ 13. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозування розвитку підприємства

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб. / Ю.А.Верига, Є.А. Карпенко, Г.О. Соболь, Н.О. Кулявець. – К.: ЦУЛ, 2014. – 272 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни  «Облік і звітність субєктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійснення господарської діяльності субєктами  малого підприємництва.


ЗМІСТ


Модуль 1. Організація та методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Удосконалення механізму інноваційного розвитку субєктів національної економіки України: монографія / за наук. ред. д. е. н. проф.  Елісєвої О.К. – К.: ЦУЛ, 2013. – 250 с.


У монографії узагальнено досягнення теорії та практики управління інноваційним розвитком на макро та макрорівні.


ЗМІСТ


Розділ 1. Людський капітал в концепції сталого розвитку

Розділ 2. Інноваційні процеси економічного розвитку національної економіки та її субєктів

Розділ 3. Необхідність розвитку наукоємних виробництв промислового сектору національної економіки

Розділ 4. Напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг

Розділ 5. Інноваційний розвиток галузі міжнародного туризму

Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2013. – 522 с.


Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі  підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501- «Економіка і підприємництво».


ЗМІСТ


Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

Модуль 2. Механізм  функціонування   ринку праці в системі забезпечення зайнятості населення

Модуль 3. Проблеми формування ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України

Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2013. – 218 с.


Навчальний  посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань  повно розкриває зміст науки  про політичні системи світу та їх основні інститути.


ЗМІСТ


Передмова

Змістовий модуль 1. Держава в політичній системі суспільства

Змістовий модуль 2. Основні інститути політичної системи суспільства

Міжнародна економіка: навч. посіб. / за ред. Г.Е. Гронтовської. –К.: ЦУЛ, 2014. – 384 с.


Розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.


ЗМІСТ


Передмова

Вступ до міжнародної економіки

Розділ 1. Міжнародна мікроекономіка

Розділ 2. Міжнародна макроекономіка

Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / за ред. О.В. Шкурупій. – К.: ЦУЛ, 2014. – 240 с.


Розглядаються питання еволюції організаційних структур, транснаціональних корпорацій, формування і реалізація стратегій діяльності ТНК, внутрішні механізми функціонування та управління, взаємодія з національними економіками й міжнародними організаціями.


ЗМІСТ


Розділ 1. Теоретичні основи розуміння сутності транснаціональної корпорації

Розділ 2. Транснаціональна корпорація як субєкт глобальної економіки

Розділ 3.Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 4. Організаційно-економічні основи діяльності транснаціональних корпорацій

Розділ 5. Злиття та поглинання компаній

Розділ 6. Управління транснаціональними корпораціями: конкурентні та корпоративні стратегії

Розділ 7. Маркетинг  транснаціональних корпорацій

Розділ 8. Фінанси транснаціональних корпорацій

Розділ 9. Транснаціоналізація форм господарського життя та економічний розвиток

Розділ 10. Україна в процесах економічної транс націоналізації

Розділ 11. Транснаціональні корпорації як чинник інновації економічного життя