Подаємо до вашої уваги бібліографічний список рекомендованої літератури

 

«Конституція України – запорука стабільності і демократії»

(рекомендована література знаходиться у фондах нашої бібліотеки)

КНИГИ

1.     Конституція України : Прийнята на V-й сесії ВР України 28 червня 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 80 с.

2.     Україна. Конституція (1996) Конституція України : станом на 12 берез. 2015 р.— Офіц. текст. - К. : Правова єдність : Алерта, 2015. - 78 с. - (Законодавство України).

3.     Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф. : Львів, 21 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т «Львів. Політехніка», Навч.-наук. Ін-т права та психології. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – . Ч. 1 . – 2014. – 191 с.

4.     Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 12 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. Ун-т «Львів. Політехніка», Навч.-наук. Ін-т права та психології ; [упоряд. Клювак В. В.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 335 с.

5.     Захист прав людини в європейському суді : пам’ятка користувачу / Івано-Франк. обл. універс. наук. Б-ка ім. І. Франка, Центр європ. Інформації ; [уклад. М. Карп’юк]. – Івано–Франківськ : Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, 2013. – 10 с.

6.     Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї : (зб. законодав. і нормат. актів) / [упоряд. Ю. В. Паливода]. – Офіц. текст. – К. : Паливода А. В., 2014. – 120 с.

7.     Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодав. актів : станом на 20 лют. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 92 с.

8.     Конституція України – гарант захисту прав людини. – К. : Знання, 2006. – 55 с.

9.     Конституція України у судових рішеннях / автор вступ. ст. та упор. д.ю.н. М. П. Орзіх, к.ю.н.доц. А. А. Єзеров, к.ю.н.доц. Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

10.                       Конституція України : наук.-практ. коментар / редкол. : В. Я. Тацій, О. В. Петришин та ін. – 2.-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2011. – 1128 с.

11.                       КорінякО.М. Захист прав ісвобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні України / О. М. Коріняк ; [за заг. ред. Г. К. Кожевнікова] ; Нац. акад. прокуратури України. – К. : Нац. акад. прокуратури України ; Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2013. – 195 с.

12.                       Назаров В.  В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України : монографія. – Харків : Т Д «Золота миля», 2009. – 400 с.

13.                       Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Вид-во Ліра, 2012. – 576 с.

14.                       Полетило К. С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах країн ЄС (2004–2013 роки вступу) / К. С. Полетило ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун.–т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 190 с.

15.                       Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матеріали Другої міжн. наук.–практ. конф., присвяченої 60–річчю набуття чинності Конвенції про захист прав людини і основополож. свобод 1950 р., що проводиться під егідою Генер. секретаря Ради Європи п. Турбйорна Ягланда : 20 – 21 верес. 2013 р. / Нац. ун–т «Одес. юрид. акад.», Ком. ВР України з питань верховенства права та правосуддя, Півд. регіон. центр НАПрН України ; [наук. ред. Ківалов С. В.]. – О. : Фенікс, 2013. – 484 с.

СТАТТІ

1.     Абасов Г. Г. Проблеми визначення конституційно–правових гарантій прав місцевого самоврядування / Г. Г. Абасов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С.83-89

2.     Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах / О. Алікова // Юридичний вісник.–2010.–№ 1. – С.41-47.

3.     Бабенко К. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України / К. Бабенко // Вісник Конституційного Суду України.–2007.– №3. – С. 54–61.

4.     Бабенко К. Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні / К. Бабенко // Юридична Україна. – 2012. – №1. – С. 12–17.

5.     Багрій О. Сутність принципу верховенства Конституції України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 83–87.

6.     Багрій О. Принцип верховенства права Конституції України у контексті застосування практики Європейського суду з прав людини / О. Багрій // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 37–42.

7.     Багрій О. І. Роль Конституційного Суду України в реалізації принципу верховенства Конституції України / О. Багрій  // Публічне право. – 2012. – №1(5). – С. 326–333.

8.     Базов В. Деякі питання конституційно–правового регулювання судової влади в Україні / В. Базов // Право України. – 2011. –№ 4. – С. 53–58.

9.     Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права / Ю. Барабаш // Право України. –2013. – № 5. – С. 46–53.

10.                       Барбашова Н. Конституційне закріплення концепції сталого розвитку України / Н. Барбашова  // Право України. – 2013. – № 1–2. – С. 269–274.

11.                       Батанова Н. Конституційно–правова відповідальність як гарантія забезпечення державного суверенітету України / Н. Батанова // Юридичний вісник.–2011. – № 3.– С.25.–31

12.                       Беспаль О. Л. Життя та здоров'я особи як самостійні об'єкти кримінально–правового захисту: часові межі їх забезпечення / О. Л. Беспаль // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (90). – С. 101–111.

13.                       Бесчастний В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах  / В. Бесчастний // Віче. – 2009. – № 12. – С. 6–9.

14.                       Бєлов Д. М. Поняття та юридичне значення перетворення Конституції / Д. М. Бєлов // Публічне право.–2012. – №4 (8). – С. 38–44.

15.                       Білак М. Президент України як гарант Конституції України / М. Білак // Право України. – 2007. – № 11. – С. 11–17.

16.                       Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов'язок держави / О.  Білоскурська // Право України. – 2011.–№ 7. – С. 169–174.

17.                       Букач В. Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні / В. Букач // Юридичний журнал.–2012. – № 9 (123).– С. 35–39.

18.                       Бурдоль Є. Заняття бродяжництвом і право на свободу та особисту недоторканність / Є. Бурдоль, К. Волков // Вісник прокуратури. –2010. –№ 12. – С. 36–40.

19.                       Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально.–правова цінність ідеї народовладдя)  / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. –3. – С. 48–56.

20.                       Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу)  / Ф. Веніславський // Вісник Академії правових наук України.– 2010.–№ 2(61). – С.61–69.

21.                       Веніславський Ф. В. Правова охорона Конституції як передумова стабільності конституційного ладу України : теоретичні аспекти )  / Ф. В. Веніславський // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2008. – Вип. 478. – С. 41–47.

22.                       Веніславський Ф. В. Правове обмеження державної влади – необхідна передумова стабільності конституційного ладу / Ф. В. Веніславський // Право України. – 2010. – 6. – С. 108–116.

23.                       Веремієнко С. До питання про структуру Конституції України / С. Веремієнко, Л. Шестак

// Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 144–148.

24.                         Волвенко П. Конституція в контексті юридичної процедури : чи можуть закони застосовуватись відповідно до Конституції без філософського й теоретико–правового аналізу / П.  Волвенко // Юридичний журнал. – 2014. – № 4–5 (142–143). – С. 71–77.

25.                       Волинець В. Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави / В.  Волинець // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 9–15.

26.                       Волков М. Конституція української гетьманської держави (конситуція Пилипа Орлика 1710 року) / // Юридичний журнал. – 2009. –9 (87). – С. 91–92.

27.                          Гаврилюк Р. Конституціоналізація права людини на податки // Юридична Україна. – 2014. – № 11. – С. 16–24.

28.                       Гаєва Н. П.Закон України «Про громадські об'єднання»: деякі актуальні проблеми // Держава і право. Юридичні і політичні науки.– 2013. – Вип. 62. – С. 97–104.

29.                       Гаращук М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал. – 2009. – № 7. – 8 (86). – С. 179–180.

30.                       Гетьман А. П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля // Право України. – 2011. – № 2. – С. 11–19.

31.                       Гультай М. Конституційна скарга та конституційне звернення: порівняльне дослідження // Вісник Конституційного Суду України.–2014.–№1.– С.68.–75

32.                       Гусейнова-Чекурда Р. З. Конституційне право людини і громадянина на свободу слова (на прикладі ЗМІ) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 159–166.

33.                       Дуброва О. Б. Поняття, суб'єкти та різновиди конституційного контролю (на прикладі України) / /Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 88–97.

34.                       Жмур Ю. Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст.162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) // Підприємництво, господарство і право. – 2010.–№ 5.– С. 144–147.

35.                       Заблодська І. В. Особливості адміністративно–територіального устрою України : організаційний аспект / І. В. Заблодська. – О. В. Гуджан //  Економіка та держава. – 2012. – №7 липень. – С. 9–12.

36.                       Задорожня Г. Аксіологічний вимір Конституції України : проблеми теорії та практики // Юридичний журнал. – 2012. –№ 7–8 (121–122). – С. 98–102.

37.                       Іванюшенко В. В. Поняття Конституційного права людини на безпечне для житття і здоров'я довкілля // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка.– право). – 2005. – № 5 (32). – С. 138–142.

38.                       Іншин М. І. Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України // Публічне право. – 2013. –№ 1 (9). – С.187–191.

39.                       Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. –№ 3.– С. 64–76.

40.                       Каплій О. Конституційно–правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні / О. Каплій // Юридичний вісник. – 2013. – № 1. – С. 38–45.

41.                       Кінаш Б. С. Конституційно–правовий статус парламентарів / Б. С. Кінаш // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (75). – С. 90–96.

42.                       Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні / В. Коваленко // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 2. – С. 66–73.

43.                       Коваленко В. В. Конституційна модернізація правоохоронної діяльності та системи органів охорони правопорядку : європейський досвід й українські перспективи / В. В.  Коваленко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 292–302.

44.                       Колюх В.  Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін / В. Колюх // Віче. – 2014. – № 23 (379) . – С. 9–12.

45.                       Константий О. В.  До питання про повноваження адміністративних судів при перевірці рішень, дій, бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб / О. В.  Константий // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 4 (176). – С. 35–40.

46.                       Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права / Ю.  Корейба // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –№ 9. – С. 48–52.

47.                       Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права  / Ю.  Корейба // Підприємництво, господарство і право. – 2013.–№ 9. – С. 48–52.

48.                       Корнієнко М. І. До ювілею українського конституціоналізму / М. І. Корнієнко // Економіка ринкових відносин. – 2011. – №7. – С. 239–244.

49.                       Костюк В. Л. Конституційні принципи трудової правосуб'єктності : науково–правовий аспект / В. Л. Костюк // Публічне право. – 2014. – № 1 (13). – С. 151–158.

50.                       Крусян А. Концепт демократії в науково–практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму / А. Крусян  // Право України. – 2013. – № 8. – С. 72–81.

51.                       Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму / А. Крусян  // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – № 3. – С. 77–88.

52.                       Кудрявцева О. Класифікація та систематизація конституційних прав і свобод дитини в Україні / О. Кудрявцева // Юридична Україна. – 2014. –№ 2. – С. 47–51.

53.                       Кулинич П. Ф. Проблеми реалізації конституційного принципу непорушності права власності на землю у законодавстві України та в правотворчій практиці / П. Ф. Кулинич // Земельне Право України. – 2013. – № 12. – С. 6–12.

54.                       Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції України / І. Куненко // Підприємництво, господарство і право. – 2014. –№ 2. – С. 90–93.

55.                       Лемак В. Соціально–економічні права людини в контексті верховенства права : вітчизняний досвід закріплення та застосування / В. Лемак // Вісник Академії правових наук України.– 2010.–№ 1(60). – С. 40–48.

56.                       Лемак В. В. Основні права людини як джерело права: постановка питання / В. В. Лемак // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 73–79.

57.                       Летнянчин Л. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики / Л. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук України. –2013. – № 4 (75). – С. 67–80.

58.                       Литвин В. Життя вимагає модернізації Основного Закону України / В. Литвин // Право України. –2012. – № 8. – С. 16–18.

59.                       Мацькевич М. М. Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні: історико–правовий аспект / М. М. Мацькевич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 11. – С. 42–47.

60.                       Мацюк А. Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи / А. Мацюк // Віче. –2013. – 4 (337) лютий. – С. 15–20.

61.                       Моткова О. До питання ефективного функціонування громадських рад в Україні / О.  Моткова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. –№ 10. – С. 25–28.

62.                       Нікітенко Л. О. Конституційно–правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико–правові передумови та сучасний стан / Л. О.  Нікітенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. –№ 1. – С. 116–123.

63.                       Оксенчук І. Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери / І. Оксенчук // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 26–30.

64.                       Олійник О. Земля – основне національне багатство України / О. Олійник // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – С. 31–35.

65.                       Олькіна О. Функції конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб Україн / О. Олькіна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 11–14.

66.                       Ольхіна Н. Творець першої української конституції (1672.–1742) / Н. Ольхіна, Л. Непран,  І. Рибак //  Історія України. – 2003. – № 29. – № 32. – С. 49–52.

67.                       Оніщук М. Відповідальне правління і народний суверенітет : нотатки до конституційного творення / М. Оніщук, М. Савчин  // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2 (73). – С. 115–125.

68.                       Панасюк В. В. Конституційно–правовий статус особи. Український вимір / В. В. Панасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 10. – С. 131–138.

69.                       Пасенюк О. М. Адміністративне судочинство як засіб утвердження верховенства права у вітчизняному конституційному устрої / О. М. Пасенюк // Право України. – 2014. – №3. – С. 18–27.

70.                       Петришин О. Демократичні основи правової, соціальної державності / О. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. –№ 1 (76). – С. 32–41.

71.                       Подоляка А. Теоретико–правові засади адміністративної юстиції України / А. Подоляка // Право України. – 2008. – № 3. – С. 18–23.

72.                       Подорожна Т. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти / Т.  Подорожна  // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 72–75.

73.                       Подорожна Т. Дефінітивна специфіка Конституції як Основного Закону держави / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –№ 11. – С. 39–42.

74.                       Провізіон Т. О. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О.  Провізіон // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2010. –Вип. 47. – С. 198–204.

75.                       Пушкіна О. Особливості конституційно–правового регулювання інституту Президента України / О. Пушкіна // Юридична Україна. – 2012. – № 2. – С. 20–25.

76.                       Рабінович П. Конституційно–правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації / П. Рабінович // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – №1 (76). – C. 19–31.

77.                       Рабінович П. Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства)/ П.Рабінович.– В.Гончаров  //  Вісник Академії правових наук України. – 2011. –№ 2 (65). – C. 3–15.

78.                       Рабінович П. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства / П. Рабінович, В. Гончаров // Право України. – 2011. – № 6. – С. 105–112.

79.                         Рабінович С. П. Фактична конституція : перспективи соціолого–правового осмислення / С. П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 3. – С. 161–170.

80.                       Розумний М. Розвиток політичної системи України: виклики і загрози  / М. Розумний // Політичний менеджмент. – 2008. – № 1(28). – С. 9–13.

81.                       Рудик П. А. Суб'єкти внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. –2013. – Вип. 62. – С. 90–97.

82.                       Сергеєва О. Історичний аспект розвитку Конституції України : її значення і надбання / О.  Сергеєва // Держава і право. Юридичні і політичні науки. –2006. – Вип. 4. – С. 663–667.

83.                       Скрипнюк О. Конституційне право і теорія конституційного права України : теоретико–методологічні проблеми /  О. Скрипнюк // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. –№ 2 (73). – С. 108–114.

84.                       Скрипнюк О. Конституційний лад в Україні : методологічні проблеми розвитку та вдосконалення в контексті конституційної модернізації Скрипнюк  / О. Скрипнюк // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – 4 (71). – С. 123–134.

85.                       Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права / О. Скрипнюк // Право України. – 2013. –№ 5. – С. 253–261.

86.                       Скрипнюк О. В. Сучасна конституційно–правова доктрина України / О. В. // Право України. –2013. – №12. – С. 16–32.

87.                       Скупінський О. Конституційно.–правові принципи економічної системи України / О. Скупінський // Вісник Академії правових наук України. – 2010. –2 (61). – С. 196–206.

88.                       Слінько Д. С. Стратегічне значення конституційних норм для удосконалення кримінально–процесуального законодавства / Д. С.  Слінько // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2013. –№2.– С. 199–202.

89.                       Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процесу у світлі висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) / М. Ставнійчук // Право України. –2012. – № 8. – С. 146–153.

90.                       Ставнійчук М. І. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України / М. І. Ставнійчук // Право України. – 2013.–№ 5. – С. 18–29.

91.                       Тисянчин В. М. Конституційна модель економічної системи в Україні : основні напрями вдосконалення / В. М. Тисянчин // Вісник господарського судочинства.–2012.– № 1. – С. 154–158.

92.                       Тищик Б. До питання про маловідомий проект Конституції Української Народної Республіки 1920 р. / Б. Тищик Б. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 134–145.

93.                       Ткачук А. Актуальні питання конституційного захисту основних прав і свобод людини / А.  Ткачук // Право України. – 2010. –№ 11. – С. 297–304.

94.                       Федоренко В. Л. Розвиток державотворення та правотворення незалежної України : конституційно–правовий вимір / В. Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2011. –№ 8–9. – С. 5–15.

95.                       Федоренко В. Л. Теоретико–метологічні основи системи і структури конституційного права України / В. Л. Федоренко // Право України. – 2013. – № 12. – С. 33–53.

96.                       Хавронюк М. І. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи / М. І. Хавронюк // Право України. – 2011. – № 9. – С. 135–146.

97.                       Чернецька О. В. Конституція України та конституційна реформа в національному конституційному вимірі / О. В. Чернецька // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3.– С. 112–116.

98.                       Чернопищук Я. Європейські правові цінності в Конституції України / Я. Чернопищук // Юридичний вісник. –2011. – № 2. – С. 24–30.

99.                       Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституційного регулювання / Т. Шаповал // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С. 53–57.

100.                  Шаптала Н. Контроль конституційних норм в Україні : ціннісні досягнення й шляхи вдосконалення / Н. Шаптала // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 5. – С. 92–99.

101.                  Шевченко Л. І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо прав в Україні / Л. І. Шевченко // Мовознавство. – 2013. – №5. – С. 37–41.

102.                  Шевчук С. В. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України / С. В. Шевчук // Право України. – 2011. – № 5. – С. 175–185.

103.                  Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю / Н. Шукліна // Право України. – 2010. – № 11. – С. 76–83.

104.                  Юхтенко Л. Р. Конституційно–правовий аспект розвитку державної митної справи / Л. Р. Юхтенко // Митна справа. – 2013. –№ 2. – С. 25–31.

105.                  Ющик О. Конституційний процес в Україні : особливості сучасного етапу / О. Ющик // Право України.–2012.–№ 8.– С.19–27.

106.                  Ющик О. Конституційні митарства чи народна Конституція? / О. Ющик // Віче. – 2015. – № 5 (385) березень. – С. 14–16.

107.                  Яковлєв А. Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні / А. Яковлєв // Вісник Національної академії правових наук України. –2013. – № 4 (75). – С. 81–89.

108.                  Яремчук  В. Б. Поняття та система джерел конституційного права України / В. Б. Яремчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. –2012. – 4 (83). – С. 30–39.